Vedtak 

Kommunestyret vedtar Detaljregulering ny kontrollstasjon for Tolletaten ved Polmak. Hjemmelen er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta tekniske endringer i plankartet etter gjeldende standarder i samråd med Kartverket, samt foreta endringer i planen etter plan- og bygningslovens § 12-14.

 

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av en kontrollstasjon for Tolletaten, for bedre kontrollfasiliteter nær riksgrensen mellom Norge og Finland. Godt tilpassede og funksjonsriktige kontroll- og ekspedisjonslokaler bidrar i vesentlig grad til at man kan forene en effektiv myndighetskontroll med en smidig trafikkavvikling. 

Kontrollstasjonen består av en kontrollhall m/verksted, adskilt visitasjonsdel, ekspedisjonsareal og administrasjon med tilhørende fasiliteter, og et utomhusareal med kjøreareal, gangveier og grøntanlegg.

 

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens §§ 28 - 36. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagefristen er 20.03.2024

Klagen skal være skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes, og grunnene for klagen. Klagen sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA eller postmottak@tana.kommune.no. 

Eventuelle krav om erstatning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens § 15-3.

 

Link til planregisteret