UUN – utvalg for utmark og næring ble valgt av kommunestyret i oktober 2023. 
Utvalget for utmark og næring skal bestå av 5 faste medlemmer og varamedlemmer for valgperioden 2023-2027:

Utvalg for utmark og næring med ett varamedlem

 

Fellesliste SP, H, FRP, V og DSL:
1. Odd Einar Siri, leder
2. Ellen Kristina Saba, nestleder
3. Tor Ivar Hauge
4. Áile Trosten
5. Kevin Johannessen varamedlem
6. Laila Dervo varamedlem
7. Oskar Trosten varamedlem
8. Ingvild Munz varamedlem
9. Britt Mari Andersen varamedlem
10. Egil Kvernmo varamedlem
Arbeiderpartiet:
1. Hartvik Hansen
2. Mariann Johansen Lindi varamedlem
3. Nils Arvid Guttorm varamedlem
4. Jenni Autio varamedlem

 

Saker som ble diskutert og behandlet:
Arbeidsform for utvalget, det ble gitt noe opplæring, fullmakt til leder for å sette saksliste for 2024, revidert samarbeidsavtale for friluftsrådet (skal til kommunestyret 7. desember). 
Primærnæringsfondssaker og næringsfondssaker. 4 søknader om støtte til kjøp av fiskefartøy, 2 bedriftsutviklingssaker og en generasjonsskifte (primærnæring). Det ble tildelt til sammen kr 564 250,-
Det ble valgt representant til bestandsmøte (fefo - elgjakt) og representant for vannområdeutvalget for Tana vannområde.
Det ble gitt en del muntlige orienteringer om: 
oppdrag for skadefelling, oppgaver for vannområdet, elgtellingsprosjektet i februar 2023, med mer.

Saksliste for utvalget for 22.11.2023 finner man her:
https://prod01.elementscloud.no/publikum/943505527/DmbMeeting/277

 

Her finner man mer informasjon om diverse reglementer, retningslinjer, vedtekter, forskrifter og annen generell info for politikere på kommunens hjemmeside:
https://www.tana.kommune.no/for-politikere.571921.no.html

§ 2 Ansvarsområde (er under revisjon av politisk nivå).
2.1 Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) har som ansvarsområde kommunens arbeid
med tiltak innenfor:

  • Miljø, klima og energi, forurensing og samfunnssikkerhet.
  • Biologisk mangfold.
  • Landbruk, reindrift, vilt, sjø- og innlandsfiske1 , anadrome fiskeslag, utmarksnæring, jordvern og landskapsforvaltning.
  • Kulturminnevern, kulturanlegg.
  • Friluftsliv, herunder kommunale friområder/badeplasser.
  • Vassdragsforvaltning.
  • Retningslinjer for motorisert ferdsel i utmark.
  • Tildeling av midler fra primærnæringsfondet
  • Tildeling av midler fra næringsfondet