For mer informasjon av hva som etterspørres her, kan denne linken brukes:
Utleieboliger med tilvisingsavtaler - Husbanken

I sentrumsområdet søkes følgende utleieboliger:

  • 4 stk. 2 roms leilighet (35-45 m2)
  • 4 stk. 3 roms leilighet (50-70 m2)
  • 8 stk. 3 roms leilighet (50-80 m2)
  • 8 stk. 3 roms leilighet (50-80 m2)

Tilvisningsavtalen gir kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid etter fastsatte regler fra Husbanken. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen.

Det er huseier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisningsrett, se husbanken.no.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisningsavtale gjennom nybygging, ombygging elle kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. For nærmere informasjon om lån til utleieboliger, se husbanken.no. 

Det er viktig at tilbydende firma setter seg inn i hvilke krav Husbanken setter å kunne få finansiering gjennom Husbanken.

I valg mellom prosjekter vil kommunen legge vekt på beskrivelse av utleieselskapet, husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet og plan for forvaltning/bomiljø.

Boligbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Tana kommune, her ved TKE KF, innen 27.05.2023. Vennligst benytt postmottak@tana.kommune.no når tilbud sendes. Tilbud skal merkes «tilbud tilvisningsavtale».

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, firmaattest, fasadetegninger og situasjonsplan. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Utlysningen er hjemlet i analyser og tiltak i Tana kommunes boligplan. Boligplanen kan fremskaffes om ønskelig.

Det planlegges å benytte maler til intensjonsavtale/samarbeidsavtale som er lagt ut på Husbankens hjemmeside.

Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse til Tana kommunale eiendomsselskap (TKE) på tlf 46400259 eller på e-post.