Tana kommune oppfordrer enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger til å søke om midler fra «den kulturelle spaserstokken» til kulturelle tiltak for eldre. Målet med tilskuddsordningen er blant annet formidling av profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet. Målgruppen er innbyggere på 67 år og eldre. Kulturelt mangfold i befolkningen skal legges til grunn for tilbudet.

Retningslinjer for bruk av midler:

  • Det gis ikke tilskudd til investeringer, utstyr, bevertning, transport, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller kompetanseheving.
  • Arbeidet må være forankret i kommunens planer for, og organisering av, innsatsen for eldre i kommunen.
  • Tilskudd fra DKSS skal ikke erstatte kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. 
  • Eksempler på tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning, samt driftsstøtte til lag og foreninger.

Søknadsfrist 06.05.2024

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av aktiviteten man planlegger, samt et kostnadsoverslag og beløpet man søker om.

Søknad sendes:

pr e-post: postmottak@tana.kommune.no

Eller pr post: Postmottak, Deanu gielda - Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana

Kontaktperson er Kjelfrid Kjølås, kjelfrid.kjolas@tana.kommune.no  , Tlf: 46400268