Avdelingen ivaretar arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver, og yter støtte både til kommunedirektøren og øvrige virksomheter, Det gis støtte i forhold til ansettelser og rådgivning innenfor personalpolitiske problemstillinger, Avdelingen har ansvar for  kommunens pensjonsordning og lokale lønnsforhandlinger. 
Avdelingen ivaretar også arbeidet med IA, sykefravær og HMS og er ansvarlig for saksbehandling i forhold til ADU og AMU, samt dialogen med arbeidstakerorganisasjonene i hht Hovedavtalens bestemmelser.