Deanu gielda lea mearridan čuovvovaš njuolggadusaid sáme gielladoarjagiid juolludemiide

1. Ulbmi
Sáhttá juolluduvvot ruhta doaibmabijuide mat ovddidit sámegiela ja kultuvrra geavaheami Deanu servodagas


2. Geat sáhttet ohcat
Ovttaskas olmmoš, joavkkut, searvvit, fitnodagat ja gielddalaš doaimmahusat sáhttet ohcat doarjagiid


3. Vuoruheamit
Čuovvovaš doaibmasuorggit vuoruhuvvojit
1. Gielladoaibmabijut mánáide ja nuoraide
2. Gielladoaibmabijut ja rávisolbmuidgiellaoahpahus
3. Arenahuksen sámegiela ja kultuvrra aktiivvalaš geavaheapmái
4. Doaibmabijut mat ovddidit johka- ja mearrasámegiela giellaovddideami
5. Eará doaimmat

4. Ohcamuš
Ohcan sáddejuvvo Deanu gildii mearriduvvon áigemeari sisa. Ruđaid almmuheapmi lea gieldda ruovttusiidduin.
Ohcamis galgá boahtit ovdan doaibmabidju oktan goluid meroštallamiin.

5. Raporteren ja máksin
Juolluduvvon ruđat máksojuvvojit doaibmabiju raportta ja goluid duođaštusa vuođul.


Dán jagi ohcama birra:
Søknaden sendes :     
Deanu gielda - Tana kommune
Rådhusveien 24 
9845 Deatnu - Tana
postmottak@tana.kommune.no

Tana kommune har vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av samiske språkmidler

1. Formål
Det kan tildeles midler til tiltak som fremmer bruk av samisk språk og kultur i Tana samfunnet.

2. Hvem kan søke
Enkeltpersoner, lag og foreninger, selskaper og kommunale virksomheter kan søke på midlene

3. Prioriteringer
Følgende tiltaksområder prioriteres
1. Språktiltak overfor barn og unge
2. Språktiltak og språkopplæring av voksne
3. Arenabygging for aktiv bruk av samisk språk og kultur
4. Tiltak som fremmer elve- og sjøsamisk språkutvikling
5. Øvrige tiltak

4. Søknad
Søknaden sendes til Tana kommune innen fastsatt frist. Kunngjøringen av midlene kunngjøres på kommunens hjemmesider.
Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak med tilhørende kostnadsoverslag.

5. Rapportering og utbetaling
Tildelte midler utbetales på bakgrunn av rapport over tiltaket med tilhørende dokumentasjon av kostnadene.


Info om årets søknad:


Søknaden sendes :     
Deanu gielda - Tana kommune
Rådhusveien 24 
9845 Deatnu - Tana
postmottak@tana.kommune.no