Målet for tjenesten

Tjenesten skal gi sosial kontakt og forebygge ensomhet. Den kan gi meningsfylt hverdag i fellesskap med andre og gi deg mulighet til å bo i egen bolig så lenge som mulig.

Hvem kan få plass på dagsenter

  • Eldre som bor i egen bolig og har behov for sosial kontakt.
  • Eldre som bor hjemme sammen med pårørende som har behov for avlastning.
  • Eldre som har behov for bistand for å opprettholde fysisk og psykisk funksjon. 
  • Du har behov for stimulering og aktivitet for å opprettholde dagliglivets aktiviteter.
  • Du har behov for sosial deltagelse for å øke din følelse av trygghet, for å kunne klare å bo lengst mulig i eget hjem.
  • Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. 

Brukerens mobilitet vil bli vurdert ved tildeling av dagsenterplass.

Tjenesten omfatter også transport

Dette tilbys alle som får vedtak om dagsentertjenester. Man velger selv om man har behov for det.