Viktige frister

  • Matrikkelen stenger: Fredag 15. desember kl. 18.00
  • Grunnboka stenger: Fredag 29. desember kl. 20.00

I denne perioden vil alt arbeid i kommunen som omhandler matrikkelføring stoppe opp. Andre tjenester som stopper er tinglysing hos Statens Kartverk. 

For å redusere risikoen ytterligere vil kommunen i størst mulig grad ferdigbehandle alle saker som skal sendes til tinglysing innen fredag 1. desember.

Særskilt om føring av konsesjonsopplysninger

Stengingen av matrikkelen innebærer at det stenges for registrering av konsesjonsvedtak og egenerklæringer om konsesjonsfrihet. Det betyr at:  

1. Alle egenerklæringsskjema som kommunen har fått inn og bekreftet tidligere, og alle konsesjonsvedtak som er fattet må være registrert i matrikkelen av kommunen innen fredag 15. desember kl. 18.00.  

2. For hjemmelsdokumenter som skal tinglyses i tidsrommet 15.12.2023 – 01.01.2024 gjelder følgende:

a) Egenerklæringen må sendes inn til kommunen med original signatur.

b) Kommunen sender i retur bekreftet erklæring med original signatur og stempel.

c) Egenerklæringen må sendes inn til Tinglysingsmyndigheten i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet. Kommer konsesjonsinformasjonen inn til Tinglysingsmyndigheten i en annen forsendelse enn hjemmelsdokumentet, vil hjemmelsdokumentet som hovedregel bli returnert uten tinglysing.

Tinglysing av nye eiendommer

I de sakene hvor det er et behov fra kommunen eller rekvirenten om å få ferdigbehandlet sakene i 2023 må melding gå til tinglysing senest fredag 1. desember.

Når det opprettes en ny matrikkelenhet eller en matrikkelenhet blir endret, skal det sendes melding til tinglysing, som blir registrert ved at grunnboken blir endret tilsvarende. Disse sakene blir normalt saksbehandlet innen 2 dager i tinglysingen.

Hvis det foreligger feil og mangler må tinglysingen avvise meldingen om ny matrikkelenhet eller endring av eksisterende matrikkelenhet. I slike tilfeller må kommunen rette opp feilen før det kan opprettes nytt grunnboksblad, eller det eksisterende grunnboksbladet kan endres. I slike tilfeller kan saksbehandlingstiden ofte bli 1-2 uker lenger enn antatt, da saken må returneres til kommunen, hvorpå kommunen retter og deretter sender saken for tinglysing på nytt.

Mer informasjon finnes her:

https://kartverket.no/om-kartverket/nyheter/eiendom/2023/juli/nedetid-des23