Sammendrag 

• Kommunen er sårbar for fraflytting. Samtidig har kommunen en stor andel eldre og må planlegge for en større eldrebølge. Andelen unge fra videregående alder og til 30-34 år er lav, da mange flytter fra kommunen for å ta utdanning. 

• Bosettingsmønsteret langs elvedalen er særegent for Tana. Kommunen har et sentrumsområde ved Tana bru – Skiippagurra – Seida, men om lag 3/4 bor utenfor tettbygde strøk, da i mindre bygder spredt utover kommunen.

 • Befolkningsveksten er negativ, da fødselsoverskuddet er negativt og det er relativt stor fraflytting. 

• Forventet levealder er lavere i Tana enn sammenlignet med både fylket og landet. 

 

• Tana ligger relativt stabilt i forhold til arbeidsledighet, lavinntekt, inntektsfordeling og økonomiske støtteordninger. I en del tilfeller ligger Tana bedre an enn referansekommunene og landet som helhet. 

• Kommunen har skoletilbud både for samisk- og norsktalende. Utenfor sentrumsområdet er skoletilbudet stadig minkende, med én gjenværende barneskole i drift. Barnehagedekningen er god, selv om ikke alle får tilbud om førstevalget. Kommunen kommer svakt ut på nasjonale prøver, eksamensresultat og elevundersøkelser. 

• Kommunen har 129 tilgjengelige boliger for ulike grupper. 

• Sykefraværet har ligget mellom 5% og 8% de siste årene. 

• Arbeidsledigheten er lav. Per juli 2023 var det registrert 25 arbeidsledige som utgjør 1,7% av arbeidsstyrken. 

 

• De siste årene har omfanget av smittsomme sykdommer i Tana vært svært varierende. 2021 og 2022 skiller seg markant ut, og SARS-COV-2 er en sterk påvirkning på dette. 

• Drikkevannskvaliteten i Tana er stort sett god. Et gammelt ledningsnett fra Lišmmajávri vannverk er en av de største utfordringene. Vinteren 23/24 var det en rekke kokevarsel på vannettet. 

• Det er mangelfullt kartgrunnlag når det gjelder forekomst av radon. Det har vært gjennomført kartlegginger, men disse begynner å bli over 20 år gamle. Det stilles strenge krav til nybygg med tanke på radonsikring (TEK17). 

• Få områder i Tana ligger i rød støysone. Noe boligbebyggelse kan ligge i gul sone fra hovedveg-nettet. 

• Tana har store områder for rekreasjon og friluftsliv, med tilrettelagte løyper, turveier og turstier, både sommer- og vinterstid. Kommunen har også to områder som er spesielt tilrettelagte friluftslivsområder. Bygde- og idrettslag tråkker mange kilometer med skiløyper i de fleste områdene i Tana. Kommunen har også et stort løypenettverk for snøscooterkjøring. 

• Tilgang til kollektivtransport er et sentralt tema i kommunen. Tilgangen til kollektivtransport har vist seg som en av nøkkelfaktorene for utjevning av levekår i en langstrakt og spredtbygd kommune som Tana. 

• Valgdeltakelsen ved kommunevalget i 2023 var 64,3%.

 

• Kommunen har et rikt og allsidig kulturtilbud. Kulturskolen gir et variert tilbud til barn og unge. Biblioteket har et svært godt utlånstilbud. En rekke frivillige organisasjoner legger også til rette for et rikt kulturliv. 

• Kommunen har en ungdomsklubb som er åpen to dager i uka og én lørdag i måneden. 

 

• Tilgangen på statistikk gjør seg gjeldende i kapitlet om skader og ulykker. Kapitlet er svært mangelfullt. 

 

• Tana kommune har god tilgang til områder for aktivitet, både organisert fysisk aktivitet og uorganisert fysisk aktivitet. • Tana kommer dårlig ut på andelen ungdom som trener sjeldnere enn ukentlig. 

• Grunnet utrygge skoleveier benytter mange barn og unge seg av skyss til skolen. 

• Tana har 6 registrerte virksomheter som kan selge alkohol. Kommunen har også 6 registrerte virksomheter som har skjenkebevilling.

 

• Forventet levealder i Tana kommune er lavere enn landsgjennomsnittet. 

• Kommunen har en relativt høy forekomst av overvekt i befolkningen. Sammenlignet med landsgjennomsnittet, har kommunen ca. 10% høyere andel overvektige. 

• Voksne (25-44) år tar oftere kontakt med fastlege og legevakt for psykiske symptomer og lidelser, sammenlignet med fylket og landet. Trenden er relativt flat. For eldre voksne (45-74) ligger Tana omtrent likt med fylket og landet. Andel affektive og depressive lidelser er relativt likt med fylket og landet. 

• Andelen hjerte- og karsykdommer i spesialisthelsetjenesten er omtrent likt for Tana som med landet som helhet, og en del under fylkesgjennomsnittet. I primærhelsetjenesten er tallene for Tana omtrent like med fylket og landet. Det forekommer likevel oftere dødsfall av hjerte- og karsykdommer hos menn i Tana. Legemiddelbruken mot hjerte- og karsykdommer er lavere i Tana. 

• Dødelighet av kreft er svært høy for menn i Tana, sammenlignet med fylket og landet som helhet. For kvinner er tallene noe lavere enn fylket og landet. 

• Legemiddelbruken for KOLS er relativt likt med fylket, men en god del høyere enn landsgjennomsnittet. KOLS i spesialisthelsetjenesten forekommer oftere i Tana enn både lands- og fylkesgjennomsnittet.