Det er vedtatt skrivemåten for disse navnene:

 • Skriverbekken - navn på bekk
 • Kaltunen - navn på bekk
 • Gabrielbekken - navn på bekk
 • Kaaperinkaltunen - navn på bekk
 • Pakasenkenttä- navn på eng
 • Kroksletten- navn på bruk 35/23 
 • Pakasenkenttä- navn på bruk 35/23 
 • Pakasentörmä- navn på bakke
 • Gabernjárga- navn på nes i elv 
 • Kaaperinniemi- navn på nes i elv
 • Vidjenes- navn på bruk 36/11
 • Ruijan äijän paikka- navn på gammel bosetningsplass

Vedtaket er gjort med hjemmel i §7 tredje ledd i lov om stadnamn. For ytterligere informasjon og begrunnelse for vedtaket henvises det til vedtaksbrev fra Statens kartverk; 

Melding om vedtak i navnesak 2017-2 – nytt saksnr. 2017-647 – Skriverbekken-Kaltunen og andre navn i Tana kommune kommune.pdf

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.
 

En eventuell klage fra en organisasjon sendes Kartverket med en kopi til kommunen merket med saksnummer 2021/2658