Formannskapet vedtok følgende: 
Tana kommune ønsker ikke å selge areal på eiendom 27/4.
Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå langsiktig avtale om bruk eventuelt leie av eksisterende bygninger på eiendom 27/4 Kvartsittveien 28 med aktuelle interessenter med de begrensninger som ligger i reguleringsbestemmelsene for området. Det kan også avtales skjøtsel av slåttemarka på eiendommen.

Den vedtatte reguleringsplanen for området setter ganske store begrensninger for bruk av landarealene på eiendommen. Det er en rekke kartlagte og verneverdige kulturminner på eiendommen, samt at eiendommen har slåttemark som er kritisk truet naturtype med flere rødlistede arter som det er nasjonal interesse for å ta vare på.

Kommunedirektøren ønsker å finne ut om det kan være flere interresenter som kan tenke seg å inngå an avtale om bruk av byggene som også innebærer mulighet til vedlikehold av byggene samt skjøtsel av slåttemarka.

Bygninger Čámmájohka


Frist for å melde interresse er den 30. april 2023.
For mere info se sak 25/2023 i formannskapet.

Henvendelse sendes postmottak@tana.kommune.no og merkes sak 2020/3809