Se vedlegg for melding om vedtak:

Navnesak 2021-137 - Melding om vedtak for kvenske og norske stedsnavn i Tana kommune

Navnesak 2021-137 - Navnesaksskjema

Navnesak 2021-137 - Navnesaksskjema - Endelige kvenske tilråding

Navnesak 2021-137 – Tilråding for de norske navnene i saken

 

Vedtaka er gjort med heimel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. Se i de vedlagte navnesaksskjemaer for flere opplysninger om stedsnavna.

Klage
Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. Klagefrist er satt til 04.07.2024.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.