De siste oddetallsårene har den fremmede arten pukkellaks i stadig økende antall gått opp i norske vassdrag. For Tanavassdragets del ble det i 2023 testet ut omfattende tiltak for å ta ut pukkellaksen før den nådde gyteplassene. Tiltakene som ble gjennomført i 2023 er nå evaluert, og det arbeides med å videreutvikle og tilpasse tiltak slik at man er bedre rustet til å stå imot pukkellaksinvasjonen til neste år. Miljødirektoratet har fått oppfordring fra lokalt hold, blant annet villakssenteret, om å avholde et møte der det orienteres om tiltak for å ta ut pukkellaks. 

I samarbeid med Tana kommune arrangerer Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet et informasjonsmøte i Tana bru 2. juli kl. 18.30. Møtet foregår i Miljøbygget, og vil tolkes mellom norsk og finsk med tanke på at også finsk lokalbefolkning kan delta. Foreløpig program for møtet: 

  • Miljødirektoratet - innledning og status for pukkellaksbekjempelsen nasjonalt og i Tana
  • Veterinærinstituttet – erfaringer fra 2023, testing i 2024
  • Kaffepause
  • Spørsmål og diskusjon 

Vel møtt!