Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og pleie i hverdagen. Målet er at du skal kunne bo lengst mulig i egen bolig.

Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleie gir hjelp og veiledning ved behov, til deg som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder: 

 • oppfølging og tilsyn
 • hjelp til administrering av medisiner
 • sårbehandling
 • prøvetaking, undersøkelse og injeksjoner
 • opplæring og veiledning
 • omsorg ved livets slutt

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå. Du må være avhengig av helsetjenester for å ivareta dine grunnleggende behov.
Hjemmesykepleie kan være til god hjelp hvis du har større problemer med å få utført tjenestene hos legen din, slik at du gjenvinner mestring i egen hverdag, og trygghet i livssituasjonen du befinner deg i.

Slik søker du

Søknadsskjema (legg ved link) 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

 

Praktisk bistand/personlig assistanse

Praktisk bistand er bistand til å ivareta egenomsorg og personlig stell. Tjenesten tar utgangspunkt i dine ressurser og for å gjøre deg mest mulig selvhjulpen i hverdagen.

Hva får du?

 • Bistand til å stå opp og legge seg
 • Hjelp til å ivareta din personlig hygiene
 • Bistand til toalettbesøk og bruk av inkontinensutstyr
 • Bistand til oppfølging/timebestilling hos lege, tannlege, fotpleier mm
 • Tilrettelegge for minimum måltider.

 

Hvem kan få tilbudet?

Du har et særlig behov for praktisk eller personlig hjelp i hjemmet og støtte til å ta vare på deg selv og greie daglige gjøremål.
 
Hva koster det ? Tjenesten er gratis
 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

 

Slik søker du:  Søknadsskjema 

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Hva får du?

Nødvendig renhold

 • Enkel rengjøring av rom som er i daglig bruk; støvtørking, vask av gulv og bad, risting av småtepper/matter og støvsuging utføres etter behov.
 • Hjelp til vask av kopper i oppvaskmaskin. 
 • Hjelp til vask av klær og sengetøy i vaskemaskin, hjelp til å henge opp og ta ned klær
 • Hjelp til sengeskift 
 • Hjelp til handling 

Mål for tjenesten

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme. 

Hvem kan få hjemmehjelp

Personer som har et særskilt hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Tilbudet vurderes hvis personen har sviktende egenomsorg, som for eksempel:

- Problemer med å ivareta daglige rengjøringsoppgaver i hjemmet.

- Problemer med å mestre matlaging/innkjøp av mat eller inntak av mat.

Hva du kan forvente av oss

- Tjenesten skal fremme brukermedvirkning og ha et forebyggende perspektiv i møte med den enkelte. 

- Hjelpen gis til avtalt tid, ved eventuelle endringer skal det gis beskjed en dag i forveien.

- Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt.

- Vi tildeler tjenester etter ditt individuelle behov. Behovet for tjenester blir fortløpende vurdert i samråd med deg, eventuelt hjelpeverge og/eller pårørende.

Hva vi forventer av deg

- Du utfører selv de oppgaver du kan klare. 

- Du er tilstede når hjemmehjelp ytes. Dersom du ikke kan motta tjenesten til avtalt tid, gir du beskjed senest dagen før innen kl. 15.00.

- Du stiller til rådighet nødvendig utstyr som vaskemaskin, støvsuger, vaskemidler, bøttestativ med mopp og mikrofiberklut. 

- Ansatte i Tana kommune vil i tjenesteutførelsen følge bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. I den forbindelse ber vi om at i hus det røykes i luftes godt ut før personell er ventet, og at det ikke røykes i boligen når hjemmetjenesten utfører sitt arbeid. Videre skal elektriske installasjoner, ledninger og maskiner være i orden. Hjelperen må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen, eks. hunder/båndtvang. 

Tjenestetilbud

Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta dagliglivets gjøremål i form av huslige gjøremål.

Hva koster det?  Kommunens betalingssatser

Slik søker du: Søknadsskjema 

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Praktisk bistand/opplæring i hjemmet

Opplæring i hjemmet er å gjøre deg mest mulig selvstendig og i stand til å organisere din praktiske hverdag, mestre personlig hygiene, påkledning, husarbeid og matstell. Tjenesten betegnes ofte som trening i dagliglivets gjøremål og skal motivere deg til å ta vare på deg selv.

Hva tilbyr vi ?

Tjenesten skal motivere, veilede og hjelpe søker med:

 • Å ivareta personlig hygiene
 • Å opprettholde døgnrytme
 • Kosthold og måltid
 • Innkjøp av mat og klær
 • Renhold i hjemmet
 • Å delta på aktivitet eller arbeid
 • Sosiale forhold
 • Atferdsregulerende tiltak

Hvem kan få tilbudet?

Du har et særlig behov for praktisk eller personlig hjelp og støtte til å ta vare på deg selv og greie daglige gjøremål. Du har potensiale til å kunne klare oppgavene eller deler av oppgavene selv i nær fremtid.

Hva koster det?

Betaling for opplæring vurderes i forhold til de enkelte arbeidsoppgavene som utføres. Det kan ikke kreves betaling for tjenester som gjelder ”personlig stell og egenomsorg”.

Slik søker du: Søknadsskjema 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hjelpemidler

Kortvarig behov

Har du en kortvarig funksjonsnedsettelse og har bruk for hjelpemidler, kan du leie/låne det hos oss. 

Hva tilbyr vi?

Vi har hjelpemidler som kan hjelpe deg til forflytning, personlig stell og hygiene.

Eksempler på hjelpemidler er: rullator, rullestol, arbeidsstol, dusjkrakk, dusjstol, toalettforhøyer, toalettstol, støttestang og søsterhjelp.

Hjelpemidler vi ikke har til utlån er enkle små hjelpemidler som for eksempel gripetenger, støttehåndtak og krykker. Det kan du kjøpe selv, for eksempel på velferdsbutikken.no. Noen enkle hjelpemidler kan kjøpes på det lokale apoteket. 

Hjelpemidler til kortvarig utlån er ikke individuelt tilpasset, men skal dekke et generelt behov. 

For kortvarig utlån er leieperioden som hovedregel begrenset til tre måneder. 

Langvarig Behov

Har du en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan du låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsenttralen i Lakselv.  Tana kommunes hjelpemiddelskoordinator veileder og hjelper til ved behov.

Et hjelpemiddel kan bidra til å redusere praktiske problemer hvis du har en funksjonsnedsettelse.

Hvem kan få hjelpemidler?

For å få et hjelpemiddel må det være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal: 

 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • mestre hverdagen i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening
 • kunne bli pleid i hjemmet

For noen kan behandling, trening eller innlæring av nye teknikker være hjelp god nok, og vurderes ofte før eventuelle hjelpemidler tas i bruk. Ta kontakt med oss for vurdering av hvilke tiltak som er aktuell for deg.

Hvilke hjelpemidler finnes?

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler. NAV har flere nettsider med informasjon: 

Hjelpemiddeldatabasen.no – informasjon og oversikt over tekniske hjelpemidler

Kunnskapsbanken.net – om hjelpemidler, tilrettelegging og tolk

Appbiblioteket.no – om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er medisinsk, teknisk utstyr som brukes i forbindelse med medisinsk behandling utenfor sykehus. Eksempler på slikt utstyr er oksygenutstyr, respirator, forstøverapparat, ernæringspumpe, infusjonspumpe, C-PAP m.m.

Behandlingshjelpemidler formidles ikke av NAV Hjelpemiddelsentral, men av Regional enhet for behandlingshjelpemidler ved Kirkenes Sykehus. Behandlingshjelpemidler regnes som en del av spesialisthelsetjenesten.

 

Hva koster det?

Bortsett fra noen få unntak, er lån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral gratis.

 Utlevering og innlevering av hjelpemidler

Vi oppfordrer alle som har muligheten til det, om å hente og levere enkle og lette hjelpemidler selv.

Utlevering av hjelpemidler

Hente selv 

Når hjelpemiddelet ankommer hjelpemiddelforvaltningen i kommunen, kan du hente dette selv på Tana omsorgssenter.

Utkjøring og montering av hjelpemiddeltekniker 

Hvis du ikke kan hente hjelpemiddelet selv, eller hjelpemiddelet krever montering, vil en hjelpemiddeltekniker levere og montere det hjemme hos deg. Det vil bli gjort avtale med deg om tidspunkt for levering.

Innlevering av hjelpemidler

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel, skal det leveres tilbake. 

Levere selv 

Du kan selv levere tilbake hjelpemiddelet til Hjelpemiddelforvaltningen i kommunen. Hjelpemidler innleveres ved Tana Omsorgssenter Helsestien 35 . Ta kontakt  på forhånd for å avtale tidspunkt.

Hentes av vaktmesteren

Hvis hjelpemiddelet er vanskelig å få med seg, må demonteres eller er om det er vanskelig å levere det selv av andre årsaker, vil hjelpemiddelforvaltningen koordinere henting for deg. Ring hjelpemiddelforvaltningen for å melde fra om behov for henting. 

Behandlingshjelpemidler 

Behandlingshjelpemiddel skal leveres tilbake til Tana Hjemmesykepleien helsestien 35, når det ikke er bruk for det lengre. Kommunen har ikke ansvar for dette.  

Les mer om behandlingshjelpemidler

Trygghetsalarmer

Når du ikke lenger har behov for trygghetsalarmen, skal den leveres tilbake. Les mer om trygghetsalarm

Gi beskjed til hjemmesykepleien om at du ønsker å avslutte abonnementet.

Vi oppfordrer de som har mulighet til det, om å levere trygghetsalarmen tilbake selv. 

Husk å levere både trygghetsalarm  og alarmsmykke. Skru av trygghetsalarmen slik at den ikke tapper batteri og ta ut batteriet av brannmelderen.​

Trygghetsalarm

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet. 

Hva tilbyr vi?

Trygghetsalarm er en digital alarm som ikke er avhengig av at du har telefon. Trygghetsalarm tildeles brukere som har behov for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner, og ikke kan tilkalle hjelp på andre måter. Trygghetsalarmen kan knyttes opp mot pårørende, hjemmetjenesten, eventuelt varslingsliste med flere mottakere dersom første ikke besvarer. For eksempel pårørende som nr. 1, deretter hjemmetjenestens vakttelefon.
Skal trygghetsalarm brukes til andre formål enn å tilkalle hjelp i akutte situasjoner skal dette avtales i hvert enkelt tilfelle.

Trygghetsalarmtjenesten omfatter:

 •  Montering og oppkopling
 •  Montering av nøkkelboks
 •  Service, vedlikehold og teknisk kontroll av alarmen
 •  Opplæring i bruk av trygghetsalarmen
  Kriterium/vurderingstema

Rekkevidde

Alarmen virker bare i hjemmet og rett utenfor huset.

Hvem kan få tilbudet?

 • Det forutsetter at du forstår å benytte alarmen
 •  har redusert funksjonsnivå med fare for fallulykker, dette skal være nøye kartlagt
 • har alvorlig sykdom der behovet for akutt hjelp kan oppstå
 •  er ikke i stand til å bruke vanlig telefon
 •  har teknisk utstyr (eks. seng, rullestol) som kan svikte, og som kan føre til behov for hjelp utenfor rekkevidde av vanlig telefon
 • Trygghetsalarm tildeles ikke som «føre var» prinsipp, eller for sikkerhetsskyld.

Det forventes at du:

 • bærer alarmen på deg hele døgnet
 • Når behov for akutt hjelp ring 116 117 
 • benytter alarmen i akutte omsorgssituasjoner
 • behandler alarmen forsvarlig
 • låner ut nøkkel til kommunen for oppbevaring i nøkkelboks

Hva koster det?

Kommunens betalingssatser

Slik søker du - 

søknadsskjema 

Hva skjer videre?

Du vil få et skriftlig svar fra oss. Om du får innvilget trygghetsalarm kommer det en hjelpemiddeltekniker og monterer alarmen hos deg. 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 1.  

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven


 

 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for deg med et stort hjelpebehov i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Hva tilbyr vi?

Tjenesten skal ta utgangspunkt i dine ressurser og bidra til å gjøre deg mest mulig selvhjulpen i hverdagen. BPA vurderes i forhold til hva du ville ha fått av ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, boveiledertjeneste eller annet. 

Hvem kan få tilbudet?

BPA passer til mennesker med funksjonsnedsettelse, som ønsker å leve et selvstendig liv. Både de som kan ivareta brukerstyringen, og de som trenger bistand til dette, kan få innvilget BPA.
 

Kriterier for tildeling

BPA kan være aktuell dersom du:
 • er under 67 år
 • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse
 • har et stort behov for ordningen
 • har egeninnsikt og iboende ressurser til et aktivt liv både i og utenfor hjemmet
 • Har et tjenestebehov innenfor 25-32 timer i uken

 

Søknadsskjema

link til kommunens søknadsskjema

Hva koster det?

Dersom BPA-vedtaket innebærer tjenesten hjelp i hjemmet, må dette betales for. Betalingssatser

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvaltaren i Troms og Finnmark som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven


 

Matombringing

Matombringing

Formålet med tjenesten er å bidra til tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende personer som ikke klarer å tilberede/lage middag selv.

- Middagen kommer fra kjøkkenet på helsesenteret i porsjonspakker. Middagen leveres både varm og kald.

- Siste frist for avbestilling er dagen før normal leveranse. 

Hvem kan få matombringing

Hjemmeboende personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne, sykdom eller andre årsaker ikke klarer å tilberede/lage middag selv.

Pris for tjenesten

Satser for matombringing: Betalingssatser

 

Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre

Som søker så kan du få tilbud om plass fra en til tre dager i uken. Det er måltider inkludert samt aktivitets og kulturtilbud. 

Målet for tjenesten

Tjenesten skal gi sosial kontakt og forebygge ensomhet. Den kan gi meningsfylt hverdag i fellesskap med andre og gi deg mulighet til å bo i egen bolig så lenge som mulig. 

Hvem kan få plass på dagsenter

- Eldre som bor i egen bolig og har behov for sosial kontakt.

- Eldre som bor hjemme sammen med pårørende som har behov for avlastning.

- Eldre som har behov for bistand for å opprettholde fysisk og psykisk funksjon. 

- Du har behov for stimulering og aktivitet for å opprettholde dagliglivets aktiviteter.

- Du har behov for sosial deltagelse for å øke din følelse av trygghet, for å kunne klare å bo lengst mulig i eget hjem.

- Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. 

Brukerens mobilitet vil bli vurdert ved tildeling av dagsenterplass. 

Tjenesten omfatter også

- Transport; dette tilbys alle som får vedtak om dagsenter tjenester. Man velger selv om man har behov for det.

Pris for tjenesten

Satser for dagsenter plass og transporttjeneste fra Tana kommune vedtas årlig av kommunestyret. Betalingssatser  

Støttekontakt

Støttekontakt

Støttekontakt er tilbud om bistand til deltagelse i aktiviteter utenfor hjemmet ved å gi den enkelte en meningsfull fritid med mulighet for mestring av ulike livssituasjoner, og om mulig bidra til økt selvstendighet og utvidelse av sosialt nettverk. En støttekontakt skal gi personlig assistanse og tjenesten skal være preget av brukermedvirkning og brukerstyring. Tjenesten skal gis individuelt. 

En støttekontakt vil primært være en person uten fagkompetanse, men være underlagt taushetsplikt. 

- Besøke brukeren hjemme. 

- Følge brukeren på aktiviteter som f.eks Kino og Idrettsarrangementer, eller andre aktiviteter.

Målet for tjenesten

Målet er å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte for å kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hvem kan få støttekontakt

Personer som på grunn av funksjonsnedsettelser eller sosiale utfordringer trenger bistand for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet. 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 

Målet for tjenesten

Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 

Legge til rette for at omsorgen kan ivaretas av pårørende når det regnes som det beste for brukeren. 

Kriterier er blant annet:

- Personer som er avhengig av andres omsorg på grunn av funksjonshemming, og/eller kronisk sykdom. 

- Personer der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid og der foreldres/pårørendes omsorgs anses som best og nødvendig. 

I vurderingen av særlig tyngende omsorgsarbeid har helse- og omsorgsdepartementet listet opp følgende momenter:

- Omsorgsoppgavens karakter, spesielt belastende følelsesmessig og/eller fysisk.

- Forventet varighet av omsorgsbehov og situasjon.

Omsorgsstønad er en ytelse kommunen plikter å ha, men søker har ikke ubetinget krav på ytelsen. 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.  

 
 

SKRIV TIL OSS

 

Avlastning på institusjon

Avlastning på institusjon (voksne og eldre)

Avlastningsopphold tilbys på sykeavdelingen, og er et tidsavgrenset opphold. 

Målet for tjenesten

Formålet er at omsorgsyter skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsyter og gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie. 

Hvem kan få avlastningsplass på institusjon

Tjenesten omfatter de som yter omsorg for eldre hjemmeboende personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette er en rettighet knyttet til den som yter omsorg, og ikke den omsorgstrengende. 

For å få avlastning skal søker ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet: 

 •  At det ytes mange timer bistand, daglig av pårørende  
 •  Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
 •  Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen 
 •  Om omsorgsarbeidet er til hinder for sosiale relasjoner med andre, fører til isolasjon 
 • Om omsorgsarbeidet er til hinder for deltakelse i aktiviteter 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.