Er du bruker av eller engasjert på andre måter i det som går for seg i sjøområdene i nevnte kommuner? Da anbefaler vi at du deltar på et av møtene om bruk og rammer for framtidig arealbruk av sjøarealene.

Det vil bli varslet planoppstart i etterkant av møtene og gitt mulighet for å gi skriftlige innspill til planen, samt mulighet for ettersyn av planforslaget i løpet av 2024.

Annonse folkemøter om interkommunal kystsoneplan

Kommunen vil også gjøre oppmerksom på at samiske organisasjoner kan ha konsultasjonsrett etter kapittel 4 i sameloven:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56/kap4#kap4

Regjeringen har laget en veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-for-kommuner-og-fylkeskommuner-om-konsultasjoner-med-samiske-interesser/id2868782

Velkommen!