Kommunen har ansvar for skadedyrbekjempelse på kommunal eiendom og kommunalt avløpsnett. På privat eiendom er det eiers ansvar å både forebygge forekomst av skadedyr og å sette i verk nødvendige tiltak på egen eiendom dersom problemet oppstår. 
Dette står beskrevet i forskrift om skadedyrbekjempelse.

Rotter kan gjøre skadeverk i bygninger, møbler, vannrør og ledninger. De kan bite, spre smittsomme sykdommer, gi luktproblemer, ødelegge mat og fôr, og påføre folk psykisk stress når de er der folk oppholder seg.  

Rotter er altetende nattdyr, men sultne rotter kan vise seg midt på dagen. De kan få flere ungekull i løpet av året om mattilgangen er tilstrekkelig. Ser du én rotte, er det trolig flere i nærheten. På høsten fryser rottene og vil innendørs. Et hull på et par centimeter er nok til at en voksen rotte kan komme seg inn og invadere hus. Bruk av gift og klappfelle kan innebærer fare for fugler, katter og barn.

Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, ynglesteder og skjul.  

Forebygging er viktig
Vi må jobbe for å holde rottebestanden nede. Forebygging er det viktigste tiltaket mot mus og rotter, og det kan ofte være enkle tiltak.

  • Ta en runde rundt huset på høsten, og sjekk at alle åpninger inn i huset er mus- og rottesikre (12 mm for rotter og 6 mm for mus).
  • Unngå å mate fuglene om det er problemer med rotter i nabolaget.
  • Matavfall må oppbevares slik at skadedyr ikke får tilgang til det.
  • Har du kaniner, høns, gjess, katt, hund eller lignende, må du være oppmerksom på hvor du oppbevarer maten til disse. Matsøl må ryddes opp etter mating.
  • Hold det ryddig rundt huset. Søppel og skrot, hageavfallshauger og liknende kan være flotte skjulesteder og yngleplasser for rotter.
  • Unngå matavfall til avløpsnettet – skrap av matrester slik at dette kommer i matavfallet, og bruk gjerne også rist i kjøkkenvasken.
  • Husk også at fett i avløpet er snadder for rottene. 

Det er viktig for kommunen at observasjon av rotter blir registrert slik at man vet omfanget.
Observasjon av rotter kan meldes her:
https://www.tana.kommune.no/borgermelding.570926.no.html