Fylkesrådet i Troms og Finnmark har 06.06.2023 fordelt tilskudd til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) for 2023.

Deanu gielda / Tana kommune er tildelt kr. 33 000,- øremerket Den kulturelle spaserstokken 2023.

 

Målene med Den kulturelle spaserstokken er å:

  • Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til innbyggere på 67 år og eldre
  • Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
  • Tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturuttrykk
  • Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet

Kulturelt mangfold i befolkningen skal legges til grunn for tilbudet, herunder samisk og kvensk kulturuttrykk

 

Det gis ikke tilskudd til investeringer, utstyr, bevertning, transport, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller kompetanseheving. 

 

Midlene utbetales etter gjennomført arrangement, etter utbetalingsanmodning med tilhørende kostnadsrapport.

 

Søknad sendes til:

Deanu gielda - Tana kommune

Rådhusveien 24

9845 Tana

 

postmottak@tana.kommune.no

 

Søknadsfrist til kommunen er 3. september 2023

 

Kontaktperson: Leif Henrik Halvari, leif.henrik.halvari@tana.kommune.no, 46400271