Økonomiavdelingen har det faglige ansvar for kommunens regnskap. Avdelingen ivaretar all løpende regnskapsarbeid, alle inn- og utbetalinger til leverandører, kunder,  innlegging og utbetaling av lønn til ansatte, samt øvrige forbindelser. Avdelingen har ansvar for periodiske avslutninger, årsoppgjør, rapporteringer, bankforbindelser og administrasjon av innlån.

Avdelingen har også ansvar for regnskapsførsel for kommunalt foretak og Polmak og Tana kirkelige Fellesråd.
Avdelingen har hovedsystemansvar for økonomisystemene.
 
Økonomiavdelingen har ansvar for skatte- og avgiftsinnfordring fra bedrifter og innbyggerne. Vi har også ansvaret for ettersyn/kontroll av regnskap i private bedrifter.