Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord kommune går i gang med å etablere ny kommunedelplan for kystsonen i sine respektive kystareal. Vedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl.) §§§ 4-1, 11-12 og 11-13, og prosessen skal gjennomføres i et interkommunalt plansamarbeid iht. pbl. §9-1.

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og angir overordnede og langsiktige rammer for framtidig bruk og vern av arealene. Planprogrammet beskriver føringer for planprosessen og gjør rede for formålet med arbeidet, hovedaktivitetene, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Forslag til felles planprogram for ny kystsoneplan for Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord legges nå ut på høring og offentlig ettersyn frem til 01.03.2024.

Innspill til planprogrammet sendes til postmottak@tana.kommune.no innen 01.03.24

Merk innspill med: «Innspill planprogram – interkommunal kystsoneplan_[avsender]», samt saksnr. 2021/3590.

Det varsles samtidig planoppstart og åpnes for å kunne gi innspill til planen. Om du har ønsker, behov eller meninger om hvordan kystsonen bør utvikles og forvaltes imøteser vi ditt innspill. Alle innspill vil bli vurdert og informasjonen vil ligge til grunn for utarbeidelse av ny kystsoneplan for kommunene. Innspill fra næringsaktører skal leveres elektronisk ved å fylle ut skjemaet vedlagt under.

Innspill til planen sendes til postmottak@tana.kommune.no innen 30.08.24

Merk innspill med: «Innspill til interkommunal kystsoneplan_[avsendersamt saksnr. 2021/3590.

For mer informasjon om planprosessen anbefales det å følge oppdateringer på kommunenes nettsider.

Ytterligere informasjon gis av prosjektansvarlig Kari Lene Olsen, 480 90 415, kari.lene.olsen@tffk.no eller  prosjektleder Jan-Christer Torvik, 95922470, jc@arcon.no