Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2024

Barnehage og SFO

Barnehage

Hel plassGratis
Sen henting pr. time185,-

SFO

Hel plass pr. mnd.2 500,-
Halv plass pr. mnd.1 660,-
Deltidsplass beregnes med grunnpris 400,- + % andel av hel plass
Bruk av SFO ved skolefridager pr. dag280,-

Bygg og eiendom

Vann, avløp, renovasjon og feiing 2024

Avfalls- og slamgebyrer 2024

Renovasjons/avfallsgebyrer 2024
Ronovasjons/avfallsgebyr
ProduktEkskl. mvaInkl. mva
Grunngebyr pr. abo3 555,-4 444,-
Mengdegebyr 120 liter863,-1 079,-
Mengdegebyr 240 liter1 741,-2 176,-
Mengdegebyr 360 liter2 603,-3 254,-
Mengdegebyr 660 liter4 764,-5 955,-
Mengdegebyr 1000 liter7 219,-9 024,-
   
Byttegebyr eksklusiv utkjøring, alle typer, engangsgebyr235,-294,-
Utkjøring av plastdunker (120, 240 og 360 liter) engangsgebyr509,-636,-
Utkjøring av plastcontainere (660 og 1000 liter) engangsgebyr1 018,-1 272,-
   
Fradrag for deling av oppsamlingsenhet, gjelder pr abonnent-235,--294,-
Renovasjon hytte (frivillig - 50 % av minste samlet gebyr)2 843,-3 554,-
Slamgebyr 2024
Slamgebyr
ProduktEkskl. mvaInkl. mva
Tømming hvert år2 947,-3 684,-
Tømming hvert annet år (normalgebyr)1 675,-2 094,-
Hytte/fritidsbolig, hvert tredje år828,-1 035,-
Ikke godkjente anlegg (foreligger pålegg om utbedring)2 947,-3 684,-

Avløpsgebyrer 2024

Avløpsgebyret er delt i to deler, en fast og en variabel del.Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomsskatt) og etter årlig vannforbruk for næringsbygg.

Forbruksdelen for bolig/fritid kan enten måles eller stipuleres.
Forbruksdelen for næringsbygg beregnes etter målt forbruk.

Dersom avløpsmåler ikke er installert, skal forbruket i kroner stipuleres etter: bruksareal x forbruksfaktor (1,2) x enhetspris pr. m3 .
Boliger/andre bygg som ikke har eiendomsskatt legges inn med faktisk bruksareal.
Fritidsbygg regnes som boenhet i eiendomsskatten.

Alle priser er inkl. mva

Bolig og fritid 2024
Abonnementsgebyr inkl. mva.
AntallPris
Inntil 3 boenheter7 845,-
Mer enn 3 boenheter (pr. stk.)7 845,-
Forbruksgebyr inkl. mva.
StørrelseGebyr grunnlagPris
0-119 m2 Faktisk str.67,14
120-139 m2120 m267,14
140-159 m2140 m267,14
160-179 m2157 m267,14
180-199 m2170 m267,14
200-249 m2181 m267,14
over 250 m2190 m267,14
Avløpsmålerpr. m355,95
Lag, foreninger og trossamfunn med og uten avløpsmåler 2024
Abonnementsgebyr inkl. mva.
Alle størrelserkr 10 591,-
Forbruksgebyr inkl. mva.
Faktisk bruksareal pr. m2kr 67,14
Avløpsmåler pr. m3kr 55,95
Næringsbygg/offentlig virksomhet 2024
Abonnementsgebyr inkl. mva.
Årlig vannforbrukPris
0 - 499 m311 768,-
500 - 1499 m319 613,-
1500 - 2999 m327 458,-
over 3000 m339 225,-
Forbruksgebyr inkl. mva.
Faktisk bruksareal pr. m2kr 67,14
Avløpsmåler pr. m3kr 55,95
Tilknytningsgebyr 2024

Tilknytningsgebyret er likt for alle bygg kr 18 293,- inkl. mva.
Avstenging og plombering beregnes med faktiske kostnader.

For regulativet gjelder et adm.gebyr kr 60,-

Feieavgift 2024

Feieavgift årlig pris
 Ekskl. mva
Enkel pipe737,-
Dobbel/to piper816,-
Hytte/fritidsbolig (utført på ordinær feierute)354,-

Vanngebyrer 2024

Vanngebyret er delt i to deler, en fast og en variabel del.Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomsskatt) og etter årlig vannforbruk for næringsbygg.

Forbruksdelen for bolig/fritid kan enten måles eller stipuleres.
Forbruksdelen for næringsbygg beregnes etter målt forbruk.

Dersom vannmåler ikke er installert, skal forbruket i kroner stipuleres etter: bruksareal x forbruksfaktor (1,2) x enhetspris pr. m​3 .
Boliger/andre bygg som ikke har eiendomsskatt legges inn med faktisk bruksareal.
Fritidsbygg regnes som boenhet i eiendomsskatten.

Alle priser er inkl. mva.

Bolig og fritid 2024

Abonnementsgebyr inkl. mva.

AntallPris
Inntil 3 boenheter2 999,-
Mer enn 3 boenheter (pr. stk.)2 999,-

Forbruksgebyr inkl. mva.

StørrelseGebyr grunnlagPris
0-119 m2 Faktisk str.33,33
120-139 m2120 m233,33
140-159 m2140 m233,33
160-179 m2157 m233,33
180-199 m2170 m233,33
200-249 m2181 m233,33
over 250 m190 m233,33
Vannmålerpr. m327,78
Lag, foreninger og trossamfunn med og uten vannmåler 2024
Abonnementsgebyr inkl. mva.
Alle størrelserkr. 4 049,-
Forbruksgebyr
Faktisk bruksareal pr. m2kr. 33,33
Vannmåler pr. m3kr. 27,78
Næringsbygg/offentlig virksomhet 2024
Abonnementsgebyr inkl. mva.
Årlig vannforbrukPris
0 - 499 m34 499,-
500 - 1499 m37 498,-
1500 - 2999 m310 496,-
over 3000 m314 994,-
Forbruksgebyr inkl. mva.
Faktisk bruksareal pr. m233,33
Vannmåler pr. m327,78
Tilknytningsgebyr 2024

Tilknytningsgebyret er likt for alle bygg kr 20 453,- inkl. mva.
Avstenging og plombering beregnes med faktiske kostnader.

For regulativet gjelder et adm.gebyr kr 60,-

Vannmåler 2024

Leie av vannmåler, kommunen installerer (kun tidligere målere) kr 604,- inkl. mva.
Ved skade eller tap kreves full erstatning

Kjøp av vannmåler
Rørleggertjenester direkte mellom rørlegger og abonnent. Faktiske kostnader.

Bygge- og plansaker - gebyrregulativ 2024

Gebyrregulativ med hjemmel i §33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ($ 33-1)

3.2.1 Generelle bestemmelser
Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av:
- Forslag til private reguleringsplaner, detaljregulering etter § 12-11, jf. § 12-3
- Forslag fra private om endring av reguleringsplan etter § 12-14, jfr § 12-3
- Planforslag fra andre sektormyndigheter
NB! Kommunen dekker ikke kostnadene med andre fagmyndigheters arbeid med planforslaget.

Følgende er fritatt for gebyr
Planer vedr. vernehensyn, fri-, frilufts-, landbruks-og fellesområder, kommunale anlegg og byggeområder, allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder

3.2.2 Betaling av gebyr
- Skal være innbetalt før saken legges fram til 1.gangs behandling
- Belastes forslagstiller, uansett antall eiere i planområdet
- Skal betales selv om forslagstilleren trekker saken

3.2.3 Reguleringsplaner
Behandlingsgebyr kr 18 200,-
Tillegg for arealets størrelse:
For areal inntil 5 000 kvm betales pr. kvm kr 1,69
For areal over 5 000 kvm og et tillegg på pr. kvm kr 0,91
Der eiendomsidenten er et punkteste betales et fast gebyr på pr. punkt kr 1 510,-

3.2.4 Endringer, mindre endringer og små endringer i gjeldende reguleringsplan etter § 12-14
Behandlingsgebyr
Mindre endringer og utfyllinger, jf. § 12-14 2. avsnitt, 1. ledd
kr 12 200,-
Små endringer, jf. § 12-14 2. avsnitt, 2. ledd
kr 6 100,-

3.2.5 Maksimumsgebyr
Maksimumsgebyr for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
kr 70 000,-

3.2.7 Konsekvensutredninger (KU)
For behandling av konsekvensutredninger med tilhørende planprogram, betales et gebyr tilsvarende 40% av satsen for behandlingen av den tilhørende reguleringsplanen

3.3 Tiltakssaker (bygg og anlegg)

3.3.0 For tiltak som er unntatt søkndsplikt skal det beregnes registreringsgebyr dersom tiltaket skal matrikkelføres (pbl § 20-5)
Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet kr 590,-
Gebyret skal også betales ved endring i bruksenhet
Fradrag der søker har levert boligspesifikasjon eller tilsvarende iht. kommunens spesifikasjon 50%

3.3.1 Rabatt
Søknad og melding som sendes kommunene som e-byggesak gis 20% reduksjon i gebyr. Redusert gebyr forutsetter at søknaden er komplett og kan tas til behandling og avgjøres ut fra motattt dokumentasjon

3.3.2 Forhåndskonferanse (pbl § 21-1)
Forberedt forhåndskonferanse etter pbl § 21-1 jf. SAK § 6-1 kr 2 230,-

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan foreståes av tiltakshaver (pbl § 20-4)
A  Mindre tiltak på bebygd eiendom, pbl § 20-2 a, jf. SAK § 3-1
     kr 3 810,-
B  Alminnelige driftsbygninger i landbruket pbl § 20-2 b, jf. SAK § 3-2
     kr 3 810,-
C  Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, pbl § 20-2 c
     kr 3 810,-

Dersom søknaden er ufullstendig, mangelfull eller ikke kan foreståes av tiltakshaver og krever ansvarlige foretak, betales et gebyr på kr 2 230,-

3.3.3 Andre vurderinger
A  Tiltak på eksisterende byggverk (unntak fra TEK, pbl §31-2, 4 ledd
    kr 3 950,-
B  Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6--8, per søknad
    kr 3 020,-
C  Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til utdanning mv. i SAK, pbl § 23-8 jf. SAK § 11-4
    kr 3 690,-

3.4 Vurdering av dispensasjonssøknad (pbl § 19-1)

Ikke krever høring kr 1 900,-
Krever høring kr 3 950,-

3.5 Søknadspliktige tiltak (pbl § 20-1)

Dersom ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse skal det tas gebyr på kr 1 800,-

3.5.1 Oppføring av bygning, konstruksjoner eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav a)
1. Boligbygging kode 110-169
Tiltaksklasse 1: kr 9 790,-
Tiltaksklasse 2: kr 12 720,-
Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand, minstegebyr kr 16 560,-
Gebyret gjelder også bolig i annen bygningstype og kommer da i tillegg til grunnbeløpet for hovedbygning

2. Boliggarasje, uthus og naust kode 170-189
Bygning med bruksareal større en 70 m2
Tiltaksklasse 1: kr 4 560,-
Tiltaksklasse 2: kr 4 860,-
Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand, minstegebyr kr 5 300,-
Når garasje/uthus med mer søkes samtidig med boligen gis 50 % redusert gebyr for garasjen m/mer

3. Industri- og lagerbygning kode 210-299
Samferdsels- og kommunikasjonsbygning kode 410-499​
Tiltaksklasse 1: kr 8 440,-
Tiltaksklasse 2: kr 12 100,-
Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand, minstegebyr kr 21 100,-
For rene lagerbygninger o.l (kode 239, 231)  i tiltaksklasse 1 og 2, skal det betales halvt gebyr i henhold til overstående.
For kombinerte bygninger skal det betales fullt gebyr.

4. Kontorer og forretningsbygg kode 310-399
Kultur og forskningsbygning kode 610-699
Tiltaksklasse 1: kr 12 640,-
Tiltaksklasse 2: kr 25 300,-
Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand, minstegebyr kr 52 550,-

6. Hotell og restaurantbygning kode 510-599
Helsebygning kode 710-799
Fengsel og beredkskapsbygning kode 810-899
Tiltaksklasse 1: kr 14 660,-
Tiltaksklasse 2: kr 31 500,-
Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand, minstegebyr kr 105 350,-

3.5.2 Tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller transportabel:
bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 a),
og vesentlige endringer/reparasjoner av tiltak nevnt under a (pbl § 20-1 b)
For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller til,- på,- eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende bygning, det skal her betales gebyr for for ny bygning
Tiltaksklasse 1: kr 4 210,-
Tiltaksklasse 2: kr 6 350,-
Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand, minstegebyr kr 10 560,-

3.5.3 Fasadeendring mv (pbl § 20-1 c)
Tiltaksklasse 1: kr 2 120,-
Tiltaksklasse 2: kr 3 180,-
Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand, minstegebyr kr 4 200,-

3.5.4 Bruksendring mv (pbl § 20-1 d)
A  Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner mv. kr 3 810,-
B  Andre bruksendringer skal det i tillegg til gebyr i pkt A, betales aktuelt gebyr for endringene som nevnt ovenfor, samt for tiltak etter pbl §20-1 bokstav  e, f og h

3.5.5 Riving av bygning, konstruksjon, eller anlegg (pbl § 20-1 e)
Gebyrer beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand, minstegebyr kr 3 810,-

3.5.6 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner og lignende (pbl § 20-1 f)
For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig tiltak.
Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bistand, minstegebyr kr 3 810,-

3.5.7 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig mv. (pbl § 20-1)
For sammenføyning av boenheter, ombygging av bolig som krever at boligen må fraflyttes midlertidig eller permanent, skal det i tillegg til gebyr for eventuelle ombyningsarbeider, betales kr 2 230,-

3.5.8 Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning (pbl § 20-1 h og i) 
A  Innhegning kr 2 230,-
B  Skilt/ reklame (pbl § 20-1 i) uten godkjent plan: første skilt kr 2 130,-
C  Tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt kr 2 230,-
Hvor det i samme sak inngår flere forskjellige enheter (pkt. a og b), skal det betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for tilleggsenhetene.
Hvor tiltaket er i klasse 2 eller 3 skal det betales etter brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bestand, minstegebyr kr 4 440,-

3.8 Delingssøknad (pbl §20- m)

1. Søknad i regulert område
A  Samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan kr 1 650,-
B  Andre grenser enn fastsatt i godkjent plan eller hvor disse ikke er fastlagt

  1. byggetomt kr 3 310,-
  2. andre formål kr 1 650,-

2. Søkand i uregulert område
A  Opprettelse av grunneiendom, festegrunn, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling), per matrikkelenhet kr 3 310,-
B  Vedtak om arealoverføring. Dokumentavgift til staten kommer i tillegg (2,5%) per erklæring om arealoverføring kr 3 310,-
Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. 3.4

3.8.1 Vesentlige terrenginngrep (pbl § 20-1 k)
Tiltaksklasse 1: kr 6 450,-
Tiltaksklasse 2: kr 9 220,-
Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand, minstegebyr kr 13 860,-

3.8.2 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass (pbl 20-1 l)
Tiltaksklasse 1: kr 2 230,-
Tiltaksklasse 2: kr 3 310,-
Tiltaksklasse 3: skal beregnes etter brukte timeverk, minstegebyr kr 6 590,-

3.9 Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding

1. Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling, kr 3 310,-
2. Søknadsendring som ikke krever nabovarsling (endring av foretak med mer), kr 1 110,-
Avviksbehandling pr. avvik, kr 1 110,-

4. Gebyr for saksbehandling av nettstasjoner

Nabovarsling kr 1 530,-
Saksbehandling tilsvarende bygningstekniske installasjoner (punkt 3.5.6 overfor) kr 3 810,-

Gebyr for saksbehandling av ulovlige tiltak

Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven.
På grunn av kommunen sine merutgifter ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak, skal det betales gebyr etter medgått tid (pr. time) kr 900,-

Minstegebyr for ulovlige tiltak settes til 2 ganger basisgebyret. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også betales der søknaden medfører avslag.
Ved pålegg etter plan- og bygningsloven skal det betales gebyr etter medgått tid.

Gravemelding - priser 2024

Gravemeldinger kr 1 221,-
- Tillegg kart A4 kr 252,-
- Tillegg kart A3 kr 403,-

Landbruk - gebyr delingssaker og søknad om konsesjon 2024

Jordloven
Delingssaker - formål i samsvar med kommuneplankr 1 532,-
Delingssaker - formål ikke i samsvar med kommuneplankr 3 062,-
Søknad om konsesjonkr 3 062,-

Saksbehandlingsgebyr eiendom

Forurensningloven (avløpsanlegg)

Fastsatt med hjemmel i forurensningsloven § 52a og forskrift for begrensning og forurensning.

Saksbehandlingsgebyr pr. eiendomkr 1 681,-
Kopiering A4 fra arkivmapper pr. stykkkr 17,-
Kopiering A3 fra arkivmapper pr. stykkkr 46,-
Konsulentfirma som ikke har tilgang til GAB eller oppdaterte kart
Behandlingsbegyr pr. eiendomkr 1 197,-

10.1 Timepris

For gebyr som ikke fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid, skal en bruke følgende timesatser:

Timesats for kontorarbeid inklusiv administrativ støtte900,-
Timesats for befaring, tilsyn og markarbeid inklusiv transport, utstyr og materiell1370,-
For timebasert oppmåling er satt et minstegebyr som dekker faste kostnader i forbindelse med målearbeidene4630,-

10.2 Tinglysing

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.
NB! Kartverkets satser - tinglysing elektronisk kr 540,-
NB! Kartverkets satser - tinglysing papir kr 585,-

10.3 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsippene som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

10.4 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

Etter matrikkelforskriften § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.

10.5 Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning om vinteren

I vinterperioden 1. november til 20. mai, kan tidsfristen på 16 uker fravikes. Matrikkelforskriftens § 18 tredje ledd.

10.6 Betalingstidspunkt

Gebyret kreves inn etterskuddsvis straks saken er avsluttet. For saker med flere enheter som avsluttes til ulik tid kan det kreves delinnbetaling.Tinglysingsgebyr påplusses gebyret.

Festetomter - priser 2024

Inngåelse av festekontrakt

Boligtomt
Areal ganger 44 delt på 25: pr. kvm kr 2,-

Forretning
Areal ganger 225 delt på 25: pr. kvm kr 11,-

Industri
Areal ganger 63 delt på 25: pr. kvm kr 4,-

Leie av kommunal tomt

Leie av tomt i 1-2 år med tilknytning til kommunalt VA
- leieavgift tilsvarende årlig festeavgift
- 5% av innf.sum
- 0% av tilkn.avg.
- kommunale gebyrer beregnes

Leie av tomt i 3-5 år med tilknytning til kommunalt VA
- leieavgift tilsvarende årlig festeavgift
- 10% av innf.sum
- 10% av tilkn.avg.
- kommunale gebyrer beregnes

Leie av tomt i 6-10 år med tilknytning til kommunalt VA
- leieavgift tilsvarende årlig festeavgift
- 25% av innf.sum
- 25% av tilkn.avg.
- kommunale gebyrer beregnes

Det tilbys ikke leie ut over 10 år. Det må da inngås festekontrakt.

Kjøp av festet kommunal tomt

Boligtomt
Pr. m2 kr 53,-

Forretning
Pr. m2 kr 273,-

Industri
Pr. m2 kr 72,-

Refusjon for veg, vann og avløp

Prisene er pr. m2 tomtestørrelse

Refusjon for veg, vann og avløp
Konsentrert (FK 4 og Sieiddájohguolbba boligfelt)120,-
Offentlig (Tana bru sentrum og Sieiddájohguolbba)120,-
Forretninger/kontor181,-
Industri78,-
Grenvegen industriområde73,-
Heargeguolbba industriområde (se eget ark) 
  
Enebolig 
Diddi- og Luossageaidnu (Sieiddájohguolbba boligfelt100,-
Nytt felt Sieiddájohguolbba boligfelt285,-
Området ved flerbrukssenteret318,-
Čorroguolbba boligområde (se egen infoside) 
Leirpollskogen boligfelt - Austertana (se egen infoside) 
Båteng nord boligområde (se egen infoside) 
Polmak boligfelt (se egen infoside) 

Depostium 5 000,-
Ved tildelt kommunalt opparbeidet tomt, plikter søker å betale depositum på kr 5 000,-
Depositumet vil bli motregnet mot byggesaksgebyr.
Dersom bygging ikke er igangsatt innen 12 måneder, refunderes ikke depositumet.

Gebyret som gjaldt på tidspunktet for tomtetildeling skal legges til grunn for innkreving av innfestningssum

Tomtepriser Heargeguolbba industriområde 2024

Tomtepris er pr. m2 og gjelder for tildeling av tomter fra 1.1.2024

kr 98,- ekskl. mva

kr 122,50 inkl. mva

Heargeguolbba_industriområde.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoside Heargeguolbba industriområde

Oppmåling 2024

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven § 32 og matrikkelforskriften § 16 og 18.

Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§7)

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige konstnadsutviklingen

1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal fra 0 - 500 m212 060,-
Areal fra 501 - 2000 m217 230,-
Areal fra 2001 - 5000 m2 - økning pr. påbegynt da1 560,-
Areal >5000 m2 etter medgått tid, minstegebyr23 530,-
Punktfeste uten oppmålingsforretning3 820,-

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn*

Areal fra 0 - 500 m27 860,-
Areal fra 501 - 2000 m210 190,-
Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da1 560,-
Areal >5000 m2 etter medgått tid, minstegebyr18 820,-

1.3 Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon*

Areal fra 0 - 250 m212 060,-
Areal fra 251 - 2000 m216 480,-
Areal fra 2001 m2 -økning pr. påbegynt da1 560,-
Areal >5000 m2 etter medgått tid, minstegebyr23 530,-

1.4 Oppretting av anleggseiendom

Volum 0 - 2000 m312 550,-
Volum 2001 - 5000 m3 - pr. påbegynt 1000 m31 560,-
Volum >5000 m3 etter medgått tid, minstegebyr23 530,-

1.4 Registrering av eksisterende jordsameie*

Etter medgått tid, minstegebyr9 410,-

2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforr.

Opprettelse av matrikkelenhet3 940,-

* I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med pkt. 1.1 til 1.5 ovenfor innen fristen på 3 - tre år

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.5

3. Grensejustering

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av den minste eiendommens areal. (Maksimalgrense 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal fra 0 - 250 m23 940,-
Areal fra 251 - 500 m27 860,-

3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres inntil 5 % av anleggseiendommen volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

Volum 0 - 250 m33 940,-
Volum 251 - 1000 m37 960,-
4. Arealoverføring

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
Arealoverføring erstatter hjemmelsovergang av areal ved skjøte. Oppmålingsforretning skal tinglyses. Tinglysingen utløser dokumentavgift som kommer i tillegg til gebyret her. Arealoverføinrg til veg- og jernbaneformål er unntatt tinglysing.

Areal fra 0 - 500 m212 550,-
Areal fra 501 - 2000 m218 820,-
Areal fra 2001 - 5000 m2 - økning pr. påbegynt da1 560,-
Areal >5000 m etter medgått tid, minstegebyr2 353,-

Dokumentavgift kommer i tillegg.

4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. 
Matrikkelenheten skal utgjøre en sammenhengende volum

Volum 0 - 250 m312 550,-
Volum 251 - 500 m318 820,-
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på2 260,-

Kartlegging av eksisterende grense der grensen…

5. Tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter4 700,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt790,-

 6.  Ikke tidl. er koordinatbest./eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter7 860,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt1 560,-

 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

7. Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde3 770,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grense760,-
Billigste alternativ for rekvirent velges, alternativt kan gebyr fastesettes etter medgått tid860,-

 Utstedelse av matrikkelbrev*

Inntil 10 sider220,-
Over 10 sider440,-

9. Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner

Gebyr for seksjonering og reksjonering

1-3 seksjoner5 940,-
Tillegg pr. ny seksjon600,-
Tillegg for befaring ved seksjonering2 370,-

Med oppmålingsforretning 
I samsvar med pkt 1.3 ovenfor innen fristen på 3-tre år

Kontorforretning kr 1 690,- 
For oppmåling av uteareal faktureres timesats for saksbehandling med oppmålingsforretning som kontorforretning. 
Forutsetter sikre grenser for eiendommen som seksjoneres og at grensene for utearealene er koordinatfestet i søknaden. Tidsforbruk settes her til 3 timer.

Plan-, kart- og eiendomsinformasjon 2024

Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1

Digitale kartdata

Digitale kartdata bestilles elektronisk via internett. Tana kommune har tatt i bruk nettstedene Norkart/e-Torg,
Ambita/Infoland og Proconet/ePlassen for betjening av uttak av digitale kartdata. Det er tre likeverdige
løsninger og du velger selv hvilken du bruker.

Alle produktene blir levert elektronisk. Det er enkelt å registrere seg som kunde hos de tjenestene og det er
ingen ekstra kostnader forbundet med dette.

Du som kunde velger karttype, ønsket område og format.

Norkart eTorg

Amita Infolan

Proconet ePlassen

Manuell utskrift av kommunen (sosi eller dxf) 100 kr/daa, minstepris kr 1 300,-

Utskrift av kart
Utskrift av diverse kart
StørrelsePris
A2512,-
A2805,-
A11 066,-
A11 599,-
A02 111,-
A03 240,-
Henvendelse til saksbehandler - priser

Takstpakke kr 2 299,-
Meglerpakke kr 2 874,-
Eiendomsinformasjon kr 408,- 
Skattetakst kr 99,-
Grunnkart kr 575,-
A3-kart i målestokk 1:1000-100.000 svart/hvit kr 617,-
A3-kart i målestokk 1:1000-100.000 farge kr 627,-
Bygningstegninger kr 679,-
Brukstillatelse og ferdigattest kr 470,-
Gjeldende arealplaner med bestemmelser kr 523,-
Innsendte arealplaner kr 523,-
Tilknytning til offentlig vann og kloakk kr 157,-
Kommunale avgifter og gebyrer kr 105,-
Legalpant kr 157,-
Naboliste kr 418,-

Helse, omsorg og velferd

Hjemmetjenesten

Hjemmehjelp/praktisk bistand

Ab-grense betyr at ingen skal betale mer enn denne satsen, selv om de har tilbud om flere timer enn denne prisen tilsier.

* Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgsstjenester skjer med bakgrunn i Stortingsprp. for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak, rundskriv I-1/2023.

Det beregnes ikke merverdiiavgift på satsene.

Brukerens (husstandens) alminnelige inntekt legges til grunn. Grunnbeløp (1G) sats pr. 01.05.23 = kr. 118 620,-

Nr.Inntektsgrunnlag
G = kr 118 620,-
Abonn.grenseAbonn.pris md/
utgiftstak
Pris
1Under 2G 230,- pr. md.230,- pr. md.
22 - 3 G10 timer3 090,-309,- pr. t
33 - 4 G10 timer3 180,-318,- pr. t
44 - 5 G10 timer3 333,-333,- pr. t
55 - 6 G10 timer3 420,-342,- pr. t

Matombringing

Priser for middagsmat (inkl. utkjøring)
Middag vanlig inkl. dessert106,-
Middag halv inkl. dessert94,-

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm koster 2 903,- pr. år.

Omsorgstjenesten

Dagsenter

Kost/skyss/gebyr pr. dagkr 312,-
Dagsenter gebyr pr. dagkr 97,-
Dagsenter transport, til og frakr 67,-

Abonnement kost - ved omsorgsbolig Helsestien 35

Priser for måltider som kjøpesPr. md.
Abonnement kost5 147,-

Korttidsopphold

Korttidsopphold i institusjonen, pr. døgnkr 193,-
Korttidsopphold dag/natt pr. dag/nattkr 110,-

Kultur og mangfold

Kulturskole

ProduktPris
Grunngebyr pr. halvår587,-
Søsken/eller flere aktiviteter pr. halvår762,-
Instrumentleie pr. halvår376,-
Materiell til undervisningkostpris
Avmeldingsgebyr pr. stk.376,-

Utleie

Containere - leiepriser 2024

Containere leiepriser
StørrelseEkskl. mvaInkl. mva
2,5 kb318 873,-25 322,-
4,0 kb328 276,-35 345,-
6,0 kb336 619,-45 774,-
8,0 kb351 266,-64 083,-

Kommunale bygg - leiesatser 2024

Husleiesatser

Alle leiesatser som gjelder boliger fastsettes av Tana kommunale eiendomsselskap.

Miljøbygget

Kinosalen
- med Galleri Martin, kjøkken, scene og garderobe pr. døgn kr 3 870,-
- med Galleri Martin uten kjøkken, med scene og garderobe pr. døgn kr 3 520,-
- med Galleri Martin og kjøkken pr. døgn kr 3 760,-
- med Galleri Martin uten kjøkken pr. døgn kr 3 420,-
- med scene og garderobe pr. døgn kr 2 380,-
Kinosalen alene pr. døgn kr 2 290,-
- Gjelder kun ved arrangementer der kommunen får tilbakeført en del av inntektene
Kinosalen alene pr. døgn kr 2 290,-
Kinosalen alene pr. time kr 170,-

Galleri Martin
- med kjøkken pr. døgn kr 1 630,-
- med kjøkken pr. time kr 110,-
- uten kjøkken pr. døgn kr 1 260,-
- uten kjøkken pr. time kr 90,-

Scene og garderobe pr. døgn kr 100,-
Kjøkken pr. døgn kr 380,-

Satsene for leie av kommunale lokaler betinger at leier sørger for renhold etter bruk, hvis ikke vil det bli avkrevd ett tilleggsgebyr.

Skoler

Tanabru skole
Kantine/amfi pr. døgn kr 1 910,-

Boftsa skole
Gymsal pr. time kr 140,-
Hallen pr. døgn kr 920,-
Kjøkken pr. døgn kr 460,-
Hallen og skolekjøkken pr. døgn kr 1 410,-

Deanu sameskuvla
Hallen pr. døgn kr 1 830,-

Sirma skole
Kjøkken pr døgn kr 450,-

Leie av gymsal med aktiviteter for barn og ungdom er fritatt for leiepris.
Leie av gymsal for andre aktiviteter kan det forhandles med administrasjonen om en samlet leiepris for en lengre periode. I slike tilfeller kan leieprisen fastsettes ut fra hvor mange timer pr. uke gymsalen disponeres.
Ved privat bruk av sløydsal/utstyr ved skolene skal det betales en timepris.

Bruk av sløydsal/utstyr pr. time kr 360,-
Her inngår også bruk av strøm/vaktmester

Satsene for leie av kommunale lokaler betinger at leier sørger for renhold etter bruk, hvis ikke vil det bli avkrevd ett tilleggsgebyr.

Tana rådhus

Kantina over 12 timer kr 1 380,-
Kantina inntil 12 timer kr 700,-

Rådhussalen over 12 timer kr 2 080,-
Rådhussalen inntil 12 timer kr 1 020,-

Møteom 1 og 2 pr. dag kr 870,-

Andre kommunale bygg

Fritidsklubben
Fellesrom + kjøkken pr. døgn kr 1 380,-

Kunnskapens hus
Kjøkken og kantine pr. døgn kr 1 340,-

Infrastruktur (Ringveien 59)
Møterom 2. etg. pr. døgn kr 840,-

Satsene for leie av kommunale lokaler betinger at leier sørger for renhold etter bruk, hvis ikke vil det bli avkrevd ett tilleggsgebyr

Svømmehallen - leiepriser 2024

 TidPris pr. time
Tilfeldig utleie 1 218,-
Faste tider under 19 år og funksj.15:30->0,-
Faste tider eksterne08:30-15:30Egne avtaler
Faste tider blandet gruppe15:30-20:00609,-
Faste tider blandet gruppeetter 20:000,-
Faste tider folkebad Egne avtaler
Faster tider morgen Egne avtaler
Utstyrsopprydding 930,-
Kontaktsbrudd (timesats x faktisk timesforbruk)
Renhold pr. time 500,-
Tap av nøkkel 860,-
Annet pr. time 460,-
Annet - erstatning etter verdi

Tana flerbrukshall - leiepriser 2024

Leiepriser

LokaleTreningFast dag
 barn under 19 årpris pr. time før kl. 21
Hall 1, 2 og 3 (1105 m2) 663,-
1/3 hall 221,-
2/3 hall 442,-
Bryterom (150 m2) 113,-
Aktivitetsrom (80 m2) 60,-
Kantine (kjøkken og kafé) (172 m2) 602,-
Garderobe (gj.sn. 57 m2/stk) pr. stk 114,-
Klatrevegg (inkl. ⅓ hall) 221,-
Utstyrsopprydinng (per gang)750,-930,-
Kontraktsbrudd:  
Renhold pr. time370,-500,-
Tap av nøkkel700,-860,-
Annet pr. time370,-460,-
Anneterstatning etter verdi

Kommersielle interesser - leiepriser

LokalePr. dagkr/m2/dagRabatt flere dager
Hall 1, 2 og 3 (1105 m2)2 652,-1.215%
1/3 hall884,-1.215%
2/3 hall1 768,-1.215%
Bryterom (150 m2)450,-1.50%
Aktivitetsrom (80 m2)240,-1.50%
Kantine (kjøkken og kafé) (172 m2)2 408,-7.010%
Garderobe (gj.sn. 57 m2/stk) pr. stk456,-4.00%
Klatrevegg (inkl. ⅓ hall)884,- 10%
Utstyrsopprydding (per gang)9 400,-  
Kontraktsbrudd (timesats x faktisk timesforbruk)
Renhold pr. time500,-
Tap av nøkkel860,-
Annet pr. time460,-
Anneterstatning etter verdi
Ikke-kommersielle interesser - leiepriser
LokalePr. dagkr/m2/dagRabatt flere dager
Hall 1, 2 og 3 (1105 m2)1 326,-1.230%
1/3 hall442,-1.230%
2/3 hall884,-1.230%
Bryterom (150 m2)225,-1.50%
Aktivitetsrom (80 m2)120,-1.50%
Kantine (kjøkken og kafé) (172 m2)1 204,-7.020%
Garderobe (gj.sn. 57 m2/stk) pr. stk228,-4.020%
Klatrevegg (inkl. ⅓ hall)442,- 20%
Utstyrsopprydinng (per gang)9 400,-  
Kontraktsbrudd (timesats x faktisk timesforbruk)
Renhold pr. time500,-
Tap av nøkkel860,-
Annet pr. time460,-
Anneterstatning etter verdi

Toalettkabiner - leiepriser 2024

Toalettkabiner leiepriser
Toalettkabiner på tilhengerEkskl. mvaInkl. mva
Pr. dag1 536,-1 920,-
Fre-søn2 694,-3 368,-

*Må tømmes og rengjøres før retur

Torget - leiepriser 2024

Pr. plass uten strøm pr. døgn kr 190,-

Pr. plass med strøm pr. døgn kr 355,-

Utleie av utstyr

ProduktPris
Tolkeanlegg pr. sett á en koffert pr. døgn1 780,-
Prosjektor830,-
Musikkanlegg665,-
Speaker-/lydanlegg710,-

Økonomi

Faktureringsgebyr

Administrasjonskostnad kr 75,-

Gebyr ved purring på utestående krav

Fastsettes i % av inkassosats. Vedtas i statsburdsjettet.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk