Førstkommende torsdag, 08.06.2023, skal formannskapet ta stilling til om kommunen skal sende ut kommuneplanens arealdel på 2. gangs høring og legge planen ut til offentlig ettersyn.

Forslaget til kommuneplanens arealdel ble lagt ut til førstegangs høring 20.06.2019. I høringsrunden kom det inn en rekke merknader og 58 innsigelser. 

Vinteren 2022 ble det i formannskapets møte, den 24.02., tatt stilling til en rekke områder det var fremmet innsigelser til, for å sette føringer på det videre arbeidet med merknadsbehandling. En rekke områder det var reist innsigelser til, ble tatt ut av planen og en del ble beholdt, både med og uten justeringer.

Formålet med andre gangs høring av planen er å få oppdaterte innspill på planen og få ned antallet innsigelser, slik at saksmengden blir mer håndterbar. Dersom det fortsatt reises innsigelser, vil disse kunne behandles gjennom dialog og/eller mekling med Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Møteinnkalling og saksliste finner man HER

Plankartet finnes i kommunekart.com

For å få opp plankartet:

  • zoom inn til Tana kommune
  • velg kartlag “Tana kommune” oppe i venstre hjørne
  • Aktiver kartlaget “KPLANFOR” i menyen som dukker opp til høyre