Om innsyn og offentlig journal

Tana kommune bruker eInnsyn, den felles publiseringstjenesten for offentlige virksomheter, til å publisere postjournalen på internett.

På postlista kan du klikke deg på alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, de som er unntatt offentlighet er markert med Unntatt offentlighet, dersom du ønsker innsyn så kan du bestille innsyn ved å klikke på fanen Bestill innsyn

Du kan også bestille innsyn ved å sende en forespørsel per e-post til vårt postmottak. Du kan også be om innsyn hvis du ikke kjenner saksnummeret. Beskriv så godt du kan hva du ønsker innsyn i.

Normalt vil henvendelsen bli behandlet i løpet av 1–3 virkedager.

Kommunens  journalposter fra før 03.11.2020 er ikke tilgjengelig på eInnsyn.

Hvorfor er innsyn så viktig?

Innsynsretten er en av de viktigste grunnsteinene for demokratiet. Den er nedfelt i Grunnlovens kapittel om menneskerettigheter. I Grunnloven § 100 om ytringsfrihet står det i femte ledd:

«Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.»

Retten til innsyn i saksdokumenter og til å delta i debatt kalles offentlighetsprinsippet. Innsynsretten skal bidra til at borgerne får tilstrekkelig, relevant og god informasjon om saker som behandles og avgjøres av myndighetene.

Litt om offentlighetsloven innhold

Offentlighetsloven inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Offentlighetsloven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokumenter, og når det dokument blir offentlig.

Forskjellsbehandling er ikke tillatt, og som hovedregel skal innsyn gis gratis. Loven har en bestemmelse om «merinnsyn». Det betyr at myndighetene skal vurdere om det kan gis innsyn, selv om dette i utgangspunktet kan nektes.

Loven har bestemmelser om unntak fra retten til innsyn. Slike unntak kan være begrunnet med at opplysningene er underlagt taushetsplikt. Dokumenter som er utarbeidet som ledd i organets interne saksbehandling, de såkalte organinterne dokumenter, kan også unntas fra innsyn.

Loven inneholder regler om hvordan den som blir nektet innsyn kan klage, og om hvordan klager i offentlighetssaker skal behandles.

Llink til offentlighetsloven fins nederst på siden under Lover og forskrifter.

Klageadgang

En eventuelt avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig og vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget, samt opplysning om 3 ukers klagefrist.

§31 Ofl. Klage på manglende svar/tilbakemelding innen 5. Virkedager.

§31 Ofl. Klage/forespørsel om utvidet svar/begrunnelse, og eventuelt merinnsyn ( § 11 Ofl.) på avslag innen 3. Uker.

§32 Ofl. Klage på avslag om innsyn med krav om videresending for vurdering av Fylkesmannen i Finnmark innen 3. Uker (etter avslag med utvidet svar/begrunnelse.)

*Klage på avslag om innsyn sendes til kommunen for oversendelse og klagebehandling hos Fylkesmannen*

På Sivilombudet sine nettsider finner du informasjon om hvordan du kan klage på avgjørelser fattet av offentlig forvaltning. Link til sivilomubet finner du nederst på siden under Lenker.

Postliste

Postlisten gir en oversikt over brev sendt til eller fra Deanu gielda - Tana kommune.

Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for innkommet post, U for utgående post og N for internt notat (skriv som blir sendt mellom ansatte i kommunen som har tilgang til sak/arkivsystemet Elements).

Den offentlige postlisten blir lagt ut etter at opplysningene er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighet. Journalposter og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket. Postlisten offentliggjøres innen fem virkedager etter aktuell dato.

Den elektroniske postjournalen er fra 03.11.20 til d.d.

Ønsker du innsyn i eldre saker kan du sende en forespørsel til postmottak eller henvende deg på rådhuset.