Valgperiode 2023 - 2027


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Retningslinjer for dispensasjonsutvalget

Retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Tana kommune ønsker å ta vare på naturmiljøet på best mulig måte og derfor være særlig restriktiv når det gjelder motorferdsel i utmark, først og fremst på barmark hvor de største skadene i terrenget kan oppstå. Kommunen vil kanalisere vintertrafikken i et fornuftig vinterløypenett som sikrer friluftsbrukerne anledning til å besøke store deler av kommunens utearealer. Løypenettet legges slik at man kan nå et stort antall fiskevann uten å måtte søke om særskilt dispensasjon til dette formål.

For sommerkjøring vil kommunen legge seg på en svært restriktiv linje for å bl.a. hindre erosjon og forørkning. Kun tradisjonelle sommerveier kan brukes til slike formål, og det vil bare unntaksvis bli gitt dispensasjon utenom dette.

Kommunale retningslinjer for dispensasjonsutvalget

Reglement for garnutvisningsnemnda

Kommunale regler for behandling av søknader om utvisning og dispensasjon etter Forskrift om fisker etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark er vedtatt i Tana kommunestyre 3. mai 2007.

Det kan søkes om utvisning i den isfrie sesongen, og dispensasjon hele året. Ved søknad om dispensasjon må søker selv dokumentere hvorfor han mener han bør få tillatelse.   
 
Det gis ikke utvisning eller dispensasjon til andre enn fast bosatte i Tana kommune. Ved mange søknader prioriteres søkere som kan dokumentere tilknytning til området. Denne bestemmelsen gjelder ikke for prøvefiske og uttynningsfiske.  
 
Utvisning og dispensasjon gis som antall garn + antall garndøgn frem til sesongslutt eller i en avgrenset tidsperiode. Sesongslutt for garnfiske under isen er 20. mai hvert år.  
 
Kommunestyret velger et garnutvisningsutvalg som skal utvise garnplasser. Utvalget skal ikke være det samme som dispensasjonsutvalget.

Reglement for garnutvisningsnemnda