Valgperiode 2023 - 2027


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Reglement for eldrerådet

Arbeidsområde

Eldrerådet er opprettet i medhold av kommunelovens § 5-12

Rådet skal ta opp til behandling:

  • Alle saker som gjelder levekårene for eldre
  • Rådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen
  • Budsjettsaker som vedrører utvalgets arbeidsområde
  • Andre saker som kommunestyret finner å legge fram for utvalget

Eldrerådet skal avholde møter etter behov, men minst 6 møter pr. år.

Lederen har ansvar for at rådet blir innkalt til møte. Lederen er også møteleder. Ved lederens fravær overtar nestleder disse funksjonene.