Frist for å sende inn spørsmål

Spørsmålet skal være innlevert skriftlig til ordføreren til følgende e-post: postmottak@tana.kommune.no eller til Tana kommune, Rådhusvn. 24, 9845 Tana, innen kl. 12.00 to dager før møtedagen. Spørsmålet må fremføres av spørsmålsstilleren.

Neste kommunestyret er 23.05.24 og da er fristen til sendes inn spørsmål 21.05.24 kl. 12:00.

Retningslinjer for offentlig spørretime ved kommunestyrets ordinære møter

 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretime i møtesalen. Unntatt de møtene der kommunestyret behandler budsjett​og /eller økonomiplan, samt ekstraordinære møter.
 2. ​Spørretimen utløper når det ordinære kommunestyremøtet settes på det kunngjorte møtetidspunkt.
 3. Spørsmålet skal være innlevert skriftlig til ordføreren til følgende e-postadresse: postmottak@tana.kommune.no eller til Tana kommune, Rådhusvn. 24, 9845 Tana, innen kl 12.00 to dager før møtedagen. Spørsmålet må fremføres av spørsmålsstilleren.
 4. Alle personer som er bosatt i kommunen, unntatt kommunestyrets medlemmer, kan stille spørsmål til (via) ordføreren, kommunestyret eller det enkelte medlem av kommunestyret. Spørsmål fra kommunestyrets medlemmer reguleres av Reglement for kommunestyret § 24. Stilles spørsmålet til kommunestyret, avgjør ordføreren hvem som skal besvare spørsmålet. Stilles spørsmålet til et enkeltmedlem, skal ordføreren legge spørsmålet frem for medlemmet senest 2 dager før møtet.
 5. Spørsmålene må være korte og gjelde kommunale forhold. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig, utsettes til neste kommunestyremøte.
 6. Spørsmålene skal være korte og kunne fremføres på 3 minutter. Svaret skal også gis i løpet av 3 minutter. Utover dette kan ordføreren gi anledning til replikker. Spørsmål og svar legges ved i kommunestyrets protokoll.
 7. Ordføreren kan avvise spørsmål som:
  - inneholder angrep på innbyggere
  - inneholder fortrolige forhold
  - bør stilles til den kommunale administrasjon
  - er stilt i samme eller lignende form i løpet av de siste 6 måneder
 8. Spørretimen benyttes ikke de siste 3 måneder forut for kommunevalg.
 9. Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjer, har ordføreren avgjørende myndighet. Er et kommunestyremedlem ikke enig i ordførerens avgjørelse, kan medlemmet etter spørretimen forlange at spørsmålet tas opp til behandling på neste møte med offentlig spørretime.
 10. Et spørsmål som legges frem i offentlig spørretime kan ikke kreves fremlagt, av spørsmålsstilleren, som egen sak i påfølgende møte