Valgperiode 2023 - 2027


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Reglement for administrasjonsutvalget

Oppgaver og ansvar

Administrasjonsutvalget har arbeidsgiverpolitikk, administrasjonsordninger, likestilling og organisasjonsutvikling som sitt ansvarsområde, dvs forholdet mellom Tana kommune som arbeidsgiver og våre arbeidstakere.

Administrasjonsutvalget skal sørge for utviklingen av kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk, slik at medarbeiderne som ressurs blir i stand til å løse kommunens prioriterte oppgaver. Administrasjonsutvalget skal konsentrere sitt arbeid om utarbeiding av regler og retningslinjer for personalforvaltningen. jf. Kommuneloven § 5-11.

Administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet etter kommunelov, avtaleverk og delegasjonsreglementes bestemmelser. I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall forlange saken fremlagt for kommunestyret. Kommunedirektøren kan også anke saken. Krav om anke må fremmes før møtets slutt, og protokolleres.

Kommunedirektøren innstiller i saker som skal fremlegges for utvalget.

De ansattes representanter blir medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter som de politisk valgte.
De ansattes representanter kan imidlertid ikke velges til eller delta i saker som omhandler forhandlinger eller forberedelser til forhandlinger.

Administrasjonsutvalget holder møter for lukkede dører, jfr. kommunelovens § 31, 3. ledd, siste ledd. Møter holdes når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det.