Interpellasjon

Hver representant av kommunestyret kan fremme interpellasjoner som rettes til ordføreren. Slik interpellasjon må være meldt til ordføreren i god tid før møte (minst 6 dager forut) og den skal være skriftlig.

Interpellasjonen sendes e-post postmottak@tana.kommune.no Ordet interpellasjon må være brukt i teksten. Den blir av ordføreren å referere straks ved møtets åpning. Dette behandles før sakslista settes.

Interpellasjoner behandles i den rekkefølge de er kommet inn.

Under behandlingen i kommunestyret får interpellanten inntil 5 minutter til å redegjøre for interpellasjonen. Det gis i tillegg anledning til inntil 1/2 times debatt i forbindelse med interpellasjoner, dersom ikke kommunestyret gjør annet vedtak i de enkelte tilfelle. Blir det ordskifte, skal som regel ikke noen taler ha ordet mer enn en gang, når unntas ordføreren, rådmannen, interpellanten, leder i det organ saken angår, og ordfører for gruppe eller parti innen kommunestyret.

Ordføreren eller den som anmodes om det, kan bruke inntil 5 minutter til sitt svar. Taletiden er forøvrig begrenset til 3 minutter.

Forslag som settes frem i forbindelse med slik interpellasjon, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot det. Dersom saken tas opp til behandling, skal den behandles etter de saker som opprinnelig var ført på møtekartet.

Folkevalgt.no

Endre litt på teksten

Folkevalgt.no er et nettsted for deg som er folkevalgt. Som folkevalgt har du et ansvar og en mulighet for å påvirke hvordan Tana kommune skal se ut i framtida. Som representant for innbyggerne, deltar du i beslutninger om hvordan Tana kommune skal se ut i fremtiden, og hvilket omfang og kvalitet tjenester skal ha i kommunen.

På nettstedet Folkevalgt.no kan du hente kunnskap og tips utarbeidet av erfarne folkevalgte om dine oppgaver, plikter og rettigheter, og hvordan du kan påvirke beslutninger om utvikling i Tana kommune.