Tana bru

Store områder er avsatt til handels‐ og sentrumsnæringer i detaljregulering for Tana bru sentrum. Planinformasjon finner du her i digitalt planregister 

Detaljregulering for Tana bru sentrum

 

Orientering

Eksakt størrelse og pris kommer etter oppmåling

  • Kjøp av tomt kroner 258-, per m² - (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene) 
    • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.

Heargeguolbba industriområde

Heargeguolbba industriområde
Heargeguolbba industriområde bilder

 

Planinformasjon finner du i digitalt planregister

I området er det gatelys, asfalterte veier to trafostasjoner - for å sikre tilstrekkelig med strømtilførsel. Området er tilknyttet kommunal vann og avløpsystem.

Orientering

Eksakt størrelse og pris kommer etter oppmåling

Næringsarealer avsatt i arealdelen

Sirma 

Polmak 

Skiippagurra 

Seida 

Rustefjelbma 

Austertana 

Næringstomter i andre deler av kommunen

Det har vært praksis i Tana kommune at en tillater småskala næringsvirksomhet på gårds‐ og boligeiendommer. Dette er en praksis kommunen mener bør videreføres. Småskala næringsvirksomhet bør stimuleres, ikke hemmes. Det er imidlertid ikke ønskelig med publikumsrettet næringsvirksomhet på boligtomter i sentrumsområdet Seida ‐Tana bru – Skiippagurra. I disse områdene er befolkningskonsentrasjonen så stor at ny virksomhet vil være til sjenanse for den øvrige befolkningen og forringe kvaliteten på området. I dette området vil kommunen innskjerpe praksisen. Masjok I nordenden av Masjoksletta er et område avsatt som byggeområde for caravancamping. Sirma I Sirma er det satt av arealer til et bygdetun, i tråd med landskapsanalysen gjennomført som ledd i prosjektet Områdetiltak i Tana kommune. For øvrig er det avsatt forretningsareal nær skolen. Utleiehytter Tana kommune ønsker å legge til rette for at utleie av hytter skal bli en inntektskilde for lokalsamfunnet, og vil derfor ha en liberal dispensasjonspraksis når det gjelder søknader om utleiehytter. Samtidig vil kommunen i deler av kommunen føre en restriktiv hyttepolitikk for å bidra til å styrke etterspørselen etter slike utleiehytter. Utleiehytter skal ikke åpne nye områder for bebyggelse og ligge nær eksisterende infrastruktur. Samtidig er det viktig å presisere at bygging av utleiehytter ikke skal være en måte å omgå forbud mot annen hyttebygging. Det vil derfor ikke bli gitt tillatelse til fradeling av tomter til utleiehytter. 

Generelle bestemmelser Forretnings‐ og industribebyggelse 

1. Rundt alle områder avsatt til caravanoppstilling/ camping, skal det bevares et bredt belte med vegetasjon. 

2. I områdene avsatt til ervervsvirksomhet skal det være innbydende fasader mot hovedveinettet, og skjemmende lagring utomhus skal ikke forekomme.

Kontakt: Tana kommune, v/ Utviklingsavdelingen, tlf. 464 00 200 postmottak@tana.kommune.no