Serviceerklæring

Skolen kan tilby:

Undervisning i henhold til vedtatte planer, lover og forskrifter.
Undervisning som ivaretar elevens rett til tilpasset opplæring.
Friminutter med tilsyn av flere voksne.
Stabilt personale med høy faglig og sosial kompetanse.
Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven § 13.
Fin beliggenhet og et godt opprustet uteområde.
Vi arbeider for et nært og godt foreldresamarbeid gjennom å gi informasjon, møter og samtaler.

Hva kan du forvente av oss?

Skolen vil tilrettelegge og arbeide for et godt sosialt miljø og et godt læringsmiljø for elevene.
Vi arbeider for at alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Alle ansatte i skolen arbeider aktivt for at mobbing ikke skal forekomme.
Alle skoler skal ha sin egen tiltaksplan mot mobbing. Skolen skal sørge for at alle foresatte kjenner til opplæringsloven §9A.
Det tilrettelegges for at foresatte kan medvirke gjennom skolens rådsorganer som SU (Samarbeidsutvalg) og FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg).
Rektor og alle ansatte skal alltid vise evne og vilje til utvikling til beste for skolen og den enkelte elev.
Skolen informerer de foresatte når det oppdages ulovlig fravær.
Ved brudd på skolens ordensreglement vil hjemmet bli kontaktet.

Hva forventer vi av deg som bruker?

Av deg som er elev
Du deltar aktivt i egen læring.
Du bidrar aktivt til et positivt skolemiljø, følger opp inngåtte avtaler og sier ifra hvis det er noe du ikke forstår eller fornøyd med.
Du bidrar både individuelt og gjennom klasseråd og elevråd for at mobbing ikke skal forekomme.
Du møter på skolen til rett tid og følger gjeldende ordensreglement.

Av deg som er foresatt

Du viser ansvar og legger aktivt til rette for barnets skolegang.
Du viser interesse for og er positiv i din holdning til skolen.
Du er aktiv som foresatt i klassemiljøet, som klassekontakt om du velges som det – og i FAU. Du møter på foreldremøtene.
Du bidrar til at mobbing ikke skal forekomme i skolen.
Du sier ifra om hva du/dine barn ønsker og har behov for.
Du følger opp inngåtte avtaler og sier ifra hvis det er noe du ikke forstår eller er misfornøyd med.

SFO

Skolefritidsordningen (SFO) har åpent fra kl. 07:30 - 16:00. I skoletiden er det SFO 8 timer, fordelt på 1. - 4. trinn.

SFO følger skoleåret. I forkant av skolens fridager og ferier sendes det ut egen påmelding. I feriene gis det tilbud i høst-, vinter-, jule-, og påskeferien. SFO holder stengt i juli måned. 

SFO skal ivareta og møte barnas behov for omsorg, trygghet, trivsel, tilhørighet og anerkjennelse. I SFO skal det enkelte barn bli sett og få støtte til å utvikle empati og vise omsorg for andre. SFO skal fremme barnas fysiske og psykiske helse og bidra til at de opplever glede og mestring. I SFO skal barn utvikle sin sosiale kompetanse og utvide sitt sosiale nettverk gjennom både selvvalgte og organiserte aktiviteter. Det skal legges til rette for lek, læring og omsorg, og være et sted hvor alle barn kan utvikle et positivt selvbilde.