Dette har skjedd:

Fra 20.desember til og med i dag har kommunen håndtert totalt 7 vannlekkasjer, 6 av disse tilknyttet Lismasjavri vannverk. 3 av lekkasjen så langt har vært rekordstore og derfor medført betydelige utfordringen for flere samfunnsaktører. Når utfordringene ble oppdaget i romjulen var det 4 samtidige lekkasjer. Disse fire lekkasjene utgjorde en dobling av vannforbruket og vi fikk utfordringer med å fylle drikkevannbassenget i Tanabru.  Lørdag 6. januar oppstår ytterlig et brudd i en av våre hovedledninger, dette medført umiddelbar tap av vannforsyningen i store deler av Tanabru. Dette er hittil den største hendelsen.  

Lismajavri vannverk forsyner området fra Horbma til Maskejokguolban på vest siden av Tanaelva, på østsiden av Tanaelva forsynes Polmak, Østre Seida og nedre deler av Luftjok. Utløsende årsak er ikke helt avklart, men det er sannsynlig at dette har sammenheng med anleggsalder, trykkvariasjon og klima for perioden. De eldste dele av rørnettet har ingen redundans ved overskridelse av tykk kapasitet, derfor kan enkelt lekkasjer utløse flere samtidige hendelser. 

Tiden før nyåret var preget av lave gjennomsnittlig temperaturer og hurtige store temperatursvingninger, i tillegg har nedbørsmengden før nyåret vært lav. Dette medfører mindre snø som med en isolerende evne beskytter rørledningene mot frost. Spesielt de eldste delene av ledningsnettet er sårbare for dette og dette kan være en utløsende årsak. 

4 av lekkasjene er midlertidig reparert eller stoppet, 1 lekkasje i Tanabru er synlig ved forbruksovervåkning, men er ikke lokalisert. 1 lekkasje i Austertana er begrenset i på vente av videre arbeid. Alle påviste lekkasjer er på de eldste delene av ledningsnettet.

Hva gjør vi:

I dag oppsto en syvende lekkasje, her pågår reparasjoner. Videre utføres følgende:

  • Kommunen overvåker situasjonen og følger endringer i anleggene nøye. 
  • Vi planlegger og gjennomfører innkjøp for permanente utbedringer.
  • Ansatte i samarbeid med næringslivet arbeider med utbedringer og søker videre etter lekkasjer som ikke er lokalisert.
  • Opprett holder best mulig brann og rednings beredskap etter forholdene. 
  • Skade begrensende tiltak for kritisk virksomhet og næringslivs aktører. 
  • Vi har fortløpende dialog med sårbart næringsliv og offentlige institusjoner.
  • Ved stengning, åpning, kokevarsel eller nye hendelser varsles borgere via SMS så raskt som mulig. 
  • Inntil ny SMS kommer gjelder siste melding. 

Hva vill skje:

Kommunen vill etterstreber en normal tilstand så raskt som mulig. Det kan ikke utelukkes og det er sannsynlig at flere lekkasjer kan oppstå. 

Alle private personer bør opprettholde en egen beredskap med lagring av vann for minst 24 timer. Virksomheter og næringsliv bør dersom nødvendig ha egne beredskapsplaner for håndtering av situasjoner ved bortfall av vannforsyning. 

På generelt grunnlag oppfordres borgere å holde seg til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine anbefalinger om beredskap i hjemmet. 

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/