De siste årene har vi sett en økning av bakterier i råvannet sommer og høst. Forekomst av bakterier
øker risikoen for at bakterier kan komme ut til abonnentene.
I den forbindelse vil vi påminne om de gjeldende verneregler for området og vi vil også iverksette
tiltak som:

 • Bedre skilting langs sone 1
 • Fjerning av båter/teltplasser/søppel i sone 1
 • Låsing av bom på veg som går opp til sone 1
 • Ny vurdering av vernereglene
 • Sikring av inntakspunkt

Gjeldende vernebestemmelser

Deanu gielda - Tana kommune har vedtatt særskilte vernebestemmelser for ulike aktiviteter i nedslagsfeltet til Lismajávri. Nedslagsfeltet er delt inn i tre soner, se kart.

nedslagsfeltet i sin helhet (Sone 1, Sone 2 og Sone 3) er det blant annet forbud mot:

 • Å etablere organiserte leir og teltplasser
 • Opparbeiding av nye veier, stier og løyper
 • Ny bebyggelse - Bruk av plantevernmidler
 • Jordbruksaktivitet (nydyrking, husdyrhold) og organisert beiting
 • Lagring av kjemiske forbindelser, herunder olje og oljeprodukter
 • Forsøpling, herunder slakteavfall
   

Sone 1 og Sone 2 er det i tillegg forbud mot:

 • Organisert aktivitet, herunder hundekjøring/hestetråkk/arrangerte turer/fiskekonkurranser o.l.
 • Alle former for motorisert ferdsel sommer og vinter
 • Flylanding
 • Gjødsling som kulturtiltak for å bedre fiskeforekomsten
   

Sone 1 er det i tillegg forbud mot:

 • Alle former for fiske
 • Bading i vann, bekker og elver. Dette gjelder også for hunder/ hester og andre husdyr
 • Teltslagning

Lismajavri_sonekart.jpg