Hva tilbyr vi?

Tjenesten skal ta utgangspunkt i dine ressurser og bidra til å gjøre deg mest mulig selvhjulpen i hverdagen. BPA vurderes i forhold til hva du ville ha fått av ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, boveiledertjeneste eller annet.

Hvem kan få tilbudet?

BPA passer til mennesker med funksjonsnedsettelse, som ønsker å leve et selvstendig liv. Både de som kan ivareta brukerstyringen, og de som trenger bistand til dette, kan få innvilget BPA.

Kriterier for tildeling


BPA kan være aktuell dersom du:

  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse
  • har et stort behov for ordningen
  • har egeninnsikt og iboende ressurser til et aktivt liv både i og utenfor hjemmet
  • har et tjenestebehov innenfor 25-32 timer i uken

Hva koster det?

Dersom BPA-vedtaket innebærer tjenesten hjelp i hjemmet, må dette betales for. Betalingssatser

Hvordan søke?

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse blir saken sendt videre til Statsforvaltaren i Troms og Finnmark som avgjør om klagen skal tas til følge.