Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Ansettelser
Arealoverføring
Astoáiggefálaldat (AÁF)
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avlings- og overvintringsskader - erstatning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barnevernsvakt
Barselgrupper
Besøkshjem
Bo- og driveplikt på landbrukseiendom
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Bompenger - privat vei
Borgerlig vielse
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning
Dagtilbud for eldre
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Elevenes fysiske skolemiljø
Etablererbanken i Tana
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Fadderordning hos regnskapsfører
Familiebarnehage - etablering og drift
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Fiske etter innlandsfisk med garn
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Gravferd
Gravplass
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Hávdádeapmi

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klage på helse- og omsorgstjenester
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i planteproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt næringsfond
Konfliktråd
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kulturskolen
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kystkultur - tilskudd

L
Landbrukseiendom - kjøp
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Mánáidsuodjebálvalusa veahkkedoaimmat

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgsstønad
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Personvernombud
PP-tjenesten
Primærnæringsfond
Produksjonstilskudd i jordbruket

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Ruovttuveahkki
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold

T
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikringer for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Vuođđoskuvlaoahpahus – vuoigatvuohta nuvttá oahpahussii

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk sosialhjelp