Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Tana hjemmetjenester

Virksomhetsbeskrivelse for Tana hjemmetjenester (hjemmesykepleien) i Deanu gielda/Tana kommune

Adresse: Tana omsorgssenter, Helsestien 35,  Tanabru, 9845 Tana.

Konst. virksomhetsleder Liv Berit Johnsen, tlf. 45517732, e-post: liv.berit.johnsen@tana.kommune.no

Ass.leder (omsorgsboliger) Hild Ryeng (fra 1.5.21) tlf. 45517742, e-post hild.ryeng@tana.kommune.no

Hjemmetjenesten vakttelefon  45517733

Hjemmesykeplier, tlf. 45517733

Tana omsorgsenter

  • Dagsenteret tlf 45517728

 

Målsetting for Tana hjemmetjenester er at flest mulig kan få tilfredsstillende omsorg i eget hjem.

Hvem får tjenesten

Den som fyller vilkåret etter Lov om Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 og 2-1 a.

Tjenesten tildeles etter individuell og helsefaglig vurdering med IPLOS-kartlegging hvor funksjonsnivå, sosiale forhold og bo forhold blir tatt hensyn til.

Tjenestetilbudet utarbeides hvis mulig med bruker. Det gis skriftlig vedtak med klageadgang.

For tjenester med varighet under 14 dager er det ikke krav om skriftlig vedtak.

Tjenestebehovet vurderes fortløpende i samråd med brukeren.
 

Tjenestens innhold

·         Tilsyn, råd og veiledning

·         Opplæring og vedlikehold av ferdigheter

·         Hjelpemiddeltilpasning

·         Morgen- og kveldsstell, av- og påkledning

·         Administrering av medikamenter

·         Sårbehandling og prøvetaking

·         Stell av stomi og kateter

·         Hjelp til å smøre tørrmat, og eventuelt hjelp til å spise

·         Middagsombæring

·         Hjelp til alvorlig syke og døende

 

Hva kan brukeren forvente av hjemmesykepleien?

·         Den enkelte bruker og pårørende skal oppleve å bli ivaretatt og respektert

·         Medbestemmelse i utforming av tjenestetilbudet

·         Personalet er underlagt taushetsplikt

·         Tjenesten skal komme til avtalt tid

·         Dersom personalet blir mer enn 1 time forsinket gis telefonisk beskjed til bruker

·         Det skal gis muntlig og skriftlig melding om endring i tjenesten, endret tidspunkt ved sykdom eller i ferieperioder

·         Snarest etter din henvendelse skal du kontaktes for avtale om hjemmebesøk

 

Hva forventer hjemmesykepleien av deg som bruker?

·         Du gir beskjed dersom du ikke er hjemme. Hjelp gis kun når du er tilstede

·         Du tillater tilpasning av hjelpemidler til bruk i hjemmet

·         Du sørger for fremkommelighet til din bolig

·         Du respekterer at personalet ikke har anledning til å ta i mot gaver eller penger

·         Du respekterer at personalet er underlagt taushetsplikt

·         Du behandler hjelpemidler og annet utstyr utlånt fra hjemmesykepleien med forsiktighet og leverer de tilbake i rengjort stand

·         Du skal selv utføre funksjoner som du mestrer

·         Du møter personalet med respekt

 

Hvordan få tjeneste

Søknad skjer skriftlig eller muntlig, du kan få hjelp til å skrive søknad. Det foretas vurderingsbesøk for å avklare ditt hjelpebehov. I spesielle situasjoner kan hjemmesykepleie innvilges på dagen.