Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Søknadsfrister for ulike tilskudd til landbruket

Det nærmer seg nå søknadsomgang for produksjonstilskudd (PT), regionale miljøtilskudd i landbruket (RMP) og tilskudd til drift av beitelag (OBB). Det er også fortsatt ubrukte midler igjen på ordningene tilskudd til tiltak i beiteområder og SMIL-tilskudd.

PT og RMP har søknadsfrist 15. oktober, med mulighet for endringer i søknaden frem til 29. oktober. Hvis søknaden leveres i tidsrommet 15.-29. oktober blir det trukket 1000 kr per dag fra tilskuddet for forsinket levering. Levering etter 29. oktober avvises.

Søknader registreres digitalt i Altinn.

 

 

Ved spørsmål ta kontakt med landbruksrådgiver Ingvild Munz, ingvild.munz@tana.kommune.no, 464 00 261 eller landbruksrådgiver Abdelaziz Mohammed, abdelaziz.mohammed@tana.kommune.no, 464 00 262.

RMP

For regionale miljøtilskudd åpnet søknadsomgangen 15.09.2022. Regionale miljøtilskudd er tilskudd til ulike miljøtiltak ut over ordinær drift. Eksempler på ulike tiltak er spredning av gjødsel med tilførselsslange, beiting eller slått av verdifulle jordbrukslandskap, skjøtsel av kulturminner eller klimarådgivning. Enkelte av tiltakene er avgrenset til visse geografiske områder eller har andre vilkår. Alle tiltakene og vilkår for å søke på de ulike tiltakene ligger på nettsiden til Statsforvalteren.

OBS – det er i år utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen, nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel og spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding. Fristen i år er at all gjødsla det søkes tilskudd til spredning av skal være spredt innen 22. august. 

PT

Søknaden for produksjonstilskudd del 2 åpner 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober. Så lenge søknaden er levert før 15. oktober kan den endres frem til 29. oktober uten at det trekkes fra tilskuddet. Frem til 10. januar kan det etterregistreres avløserutgifter etter 15. oktober og dyr sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober.

I PT del 2 skal både husdyr- og grovfôrproduksjon oppgis. For grovfôrproduksjonen må arealene det skal søkes om være registrert som fulldyrket/overflatedyrket/innmarksbeite i NIBIO Gårdskart, gi beskjed snarest til landbruksrådgiverne i kommunen om det er areal som skal oppdateres.

OBB

Tilskudd til organisert beitebruk/drift av beitelag har søknadsfrist 15. november.  Dette tilskuddet er knyttet til direkte driftskostnader for beitelag. For investeringer knyttet til utmarksbeite, se Tiltak i beiteområder.

Tiltak i beiteområder

Tilskudd til tiltak i beiteområder kan brukes til ulike investeringstiltak med mål om «å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.». Det kan for eksempel gis tilskudd til innkjøp av nofenceklaver eller ulike radiobjeller, sperregjerder og ferister, gjeterhytter og lignende. Flere eksempler på mulige tiltak er listet opp i rundskriv fra Landbruksdirektoratet.

Det er fortsatt penger igjen fra tildelingen i 2022, og søknader blir behandlet forløpende.

 

SMIL

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket kan brukes til investeringstiltak for å «fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.». Hvilke tiltak som er prioritert til SMIL-midler og mer info om ordningen står i Tana kommunes tiltaksstrategi for SMIL-midler.

Det er fortsatt penger igjen fra tildelingen i 2022, og søknader blir behandlet fortløpende.