Kommunen har ansvar for samordning av opptaket i kommunale og private barnehager. 

Søknadsfrist for hovedopptaket er 15. mars hvert år, med oppstart i august samme år. Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak. Søknader mottatt etter frist vurderes ved ledighet gjennom året.

Tana bru barnehage har en samisk avdeling. Dersom det søkes plass til denne avdelingen må det presiseres i kommentarfeltet i søknaden.

Søknaden sendes elektronisk:

Søk om barnehageplass, si opp barnehageplass, endre plasstørrelse:

 https://foresatt.visma.no/tana 

 

Rett til plass:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt. 

Jf. barnehageloven §16