Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Skrivemåten av 108 natur- og bruksnavn er vedtatt

Kartverket har i år fastsatt skrivemåten av 108 flerspråklige naturnavn og bruksnavn i Tana. Dette gjelder navn fra Čuđegurra i sør, til Šuoššjohka i vest og Hánájohka i øst. Navnene er knyttet til bygdenavnene i Tana, som fikk fastsatt skrivemåten av kommunen den 24.11.2016. I tillegg har Kartverket vedtatt skrivemåten av navnet på g/bnr. 38/43 i Álletnjárga/Alleknjarg.

I vedtak av 25.01.2018 fastsatte Kartverket skrivemåten av 78 naturnavn, 26 bruksnavn og 2 fyrlykter knyttet til bygdenavn i Tana. Kartverket har gjort vedtakene i samsvar med de tilrådde skrivemåtene fra stedsnavntjenestene og den informasjonen som er gitt om navnebruken. Noen brukseiere har ønska å ta inn et samisk navn i tillegg til eller i stedenfor det norske navnet, se tabellene ovenfor og navnesaksskjemaet. Noen av brukseierne har ikke svart på henvendelsen om navnet på eget bruk, men Kartverket har likevel valgt å vedta tilrådingene fra stedsnavntjenestene. Om noen av brukseierne ikke skulle ønske de vedtatte skrivemåtene/navneformene, kan brukseier melde fra til Kartverket om ønsket skrivemåte/navneform, se lov om stadnamn § 6, andre ledd om brukseiers rett til å fastsette skrivemåten av navnet på eget bruk.

Den 28.08.2018 fattet Kartverket vedtak om 2 bruksnavn i hhv. Bievrrá og Álletnjárga/Alleknjarg. Det gjelder g/bnr. 6/12 som har fått fastsatt skrivemåtene til Bajit Bievrrá på nordsamisk og Øvre Bievra på norsk, og g/bnr. 38/43 som har fått fastsatt skrivemåten til kun å være Suolugáddi.

Vedtak om skrivemåten av et natur- eller bruksnavn kan påklages av lokal organisasjon med særlig tilknytning til det aktuelle navnet. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring. Ev. klage skal begrunnes og sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 3 uker, dvs. 05.10.2018.