Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Forskrift om opplæring i faget Samisk for alle i kommunale barnehager og skoler, Tanamodellen/Sámegiella buohkaide gieldda mánáidgárddin ja skuvllain, Deanumodealla

Med hjemmel i lov 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 6-2, fjerde ledd har Tana kommune 10.06.2021 i kommunestyresak 29/2021 vedtatt  forskrift om opplæring i samisk for alle elever i grunnskolealder

2021-10-01 Les mer...

Handlingsplan- elevenes psykososiale skolemiljø i Deanu gielda- Tana kommune

Tana kommune har vedtatt vedlagt Handlingsplan- Elevenes sitt psykososiale skolemiljø i grunnskolene i Deanu gielda-Tana kommune i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 11.09.2018. Alle skoler skal utarbeide egen utdypende handlingsplan mot krenkende atferd, mobbing, diskriminering, vold, rasisme og utestenging i skoletiden og på skoleveien.

2019-06-13 Les mer...

Forskrift om ordensreglement for elevene i grunnskolene i Deanu gielda-Tana kommune

Tana kommune har vedtar vedlagt Forskrift om ordensreglement for elevene i grunnskolene i Deanu gielda-Tana kommune i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur den 11.09.2018 Tana kommune har delegert til den enkelte skole å gi særregler/utfyllende regler tilpasset lokale forhold. Særregler/utfyllende regler for den enkelte skole må være i tråd med vedtatt forskrift om ordensreglementet for elevene i grunnskolene i Deanu gielda- Tana kommune.

2019-06-13 Ler mer....

Tana kommune satser på et Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Tana kommune deltar i et prosjekt gjennom Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som heter «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», heretter kalt IBS. 

Dette er et prosjekt som skal ivareta barn og unge helt fra barnehage ut grunnskolen, og spesielt lette overgangen fra skole og barnehage.

2019-01-28 Les mer...

Kvalitetsheving på mange fronter i skolene og barnehagene i Tana.

Representanter fra Tana kommune var 18. og 19. april på Gardermoen for en ny samling med Veilederkorpset 2017, der vi jobbet videre med kvalitetsheving av skolene våre.

2018-04-26 Les mer...

Samling for skoleeiere i Veilederkorps 2017

Tana kommune deltok på skoleeiersamling i Veilederkorps 2017 på Gardermoen 6. og 7.desember 2017. 

2017-12-08 Les mer...

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORESATTE I TANASKOLENE

Innhold

- Hva er vurdering for læring?

- Fire prinsipper for god underveisvurdering

- Praktiske eksempler på hvordan man kan jobbe med vurdering for læring i klasserommet

- Hva kan dere som foresatte bidra med for å styrke læringen?

2017-06-26 Les mer...