Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Rulleringsforslag til ”Boligplan for Tana kommune 2022-2025” foreligger til høring

Denne høringen gjelder rullering av planen for perioden 2022 - 2025. 

Tanas boligplan tar for seg kommunens generelle boligpolitikk, men med spesiell vekt på vanskeligstilte på boligmarkedet og deres problemer med å etablere seg og bli boende i bolig.

Rulleringsversjon er vedlagt, se i artikkelen nederst her.

Det er fortsatt behov for økt satsing på boligpolitikken i Tana kommune, blant annet i forbindelse med omsorgsboliger, vedlikehold av ordinære kommunale boliger, hensiktsmessige boliger for vanskeligstilte m.m.

Dagens økonomiske og administrative rammer gjør imidlertid ikke kommunen alene i stand til å utføre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte. I planen er det tatt hensyn til dette, blant annet ved at tiltak som man ikke har muligheter for å gjennomføre er utelatt, men også ved at man søker å utnytte eksterne midler.

Høringsuttalelser oversendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana eller kan sendes elektronisk på epost til følgende adresse; postmottak@tana.kommune.no

Eventuelle spørsmål til rulleringsforslaget kan rettes til fagleder sektor for helse og omsorg Jakob Lanto (46400360).

Høringsfrist er satt til 14.11.2022.