Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Innføring av rutiner for jevnlig testing og bruk av munnbind- retningslinjer for Tana kommune

Helsedirektoratet har i sitt brev den 22.11.21 til alle landets kommuner utarbeidet retningslinjer for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og omsorgssektoren som ikke er fullvaksinerte. Helsedirektoratet ber om at følgende retningslinje blir fulgt av hensyn til et effektivt og forsvarlig smittevern. Denne retningslinjen er forankret i smittevernloven § 7-10.

Tana kommune har i sitt brev den 29.11.21 til HTV/ Delta, HTV/ FF og HTV / FO bedt uttalelser fra organisasjonene om dem vil tilslutte seg til innføring av retningslinjer i Tana kommune for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinerte. (jmf. AML § 9-2.)

Organisasjonene har tilsluttet seg til innføring av retningslinjene.

Innhenting av vaksinestatus av ansatte utføres av virksomhetene innen 8.12.21 og retningslinjene tres i kraft fra 10.12.21.

Retningslinjer for Tana kommune:

Målgruppe:

Ansatte I Tana kommune ved helse- og omsorgstjenesten* som ikke:

· er fullvaksinert jf. covid-19-forsiften § 3 sjette ledd, eller

· ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 12 måneder etter prøvedato, jf. covid-19-forskriften § 3 femte ledd nr. 3.

I denne retningslinjen sidestilles fullvaksinerte med de som har gjennomgått sykdom som beskrevet i kulepunktet ovenfor. Virkeområdet til denne retningslinjen er helse- og omsorgtjenesten jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav d.

*Botjenesten, Hjemmetjenesten, Sykeavdeling, Legekontor og Helsestasjon

Mål:

Målet for retningslinjen er å redusere risikoen for at ansatte i helse- og omsorgstjenesten, som ikke er fullvaksinert og som er smittet med SARS-CoV-2, bringer smitte videre til pasienter, brukere eller andre ansatte. Det er et mål å redusere risiko for alvorlig sykdom eller død som følge av SARS-CoV-2.

Testregime for Tana kommune:

  1. Ansatte som ikke er fullvaksinerte tester seg to ganger per uke.
  2. Det benyttes i utgangspunktet selvtester som tilgjengeliggjøres av arbeidsgiver. Testingen kan utføres hjemme eller på arbeidsplassen. Hurtigtester kan også benyttes ved behov. Testene tas da enten på arbeidsplassen eller på kommunens teststasjon.
  3. Testingen bør gjøres regelmessig, for eksempel i det man kommer på jobb mandag og torsdag i en arbeidsuke. Ansatte som ikke er i regelmessig arbeid (for eksempel turnus, helgevakter, deltidsansatte), bør ta en test når de kommer på jobb dersom det har gått mer enn 72 timer siden siste test.
  4. Arbeidsgiver har et ansvar for å legge til rette for å lage et system som sikrer at tester er tilgjengelig og at testing kan bli utført også på kveld, natt og helg. Testingen er ikke rapporteringspliktig til MSIS (meldingssystem for smittsomme sykdommer) og heller ikke dokumentasjonspliktig.
  5. Det er ikke nødvendig med egenregistrering. Arbeidsgiver kan etterspørre testresultater.
  6. Ved positiv selvtest skal den ansatte forlate arbeidsstedet, gå i isolasjon, informere arbeidsgiver om positiv testresultatet og bestille time til kommunens teststasjon for å få en bekreftende PCR helst innen 24 timer. Ved negativ PCR-test kan den ansatte vende tilbake til jobb.

Bruk av munnbind:

Uvaksinerte helsepersonell, som er omfattet av denne retningslinjer skal bruke munnbind ved pasientkontakt og når det ikke er mulig å holde nødvendig avstand til kollegaer.

Særlig om ansatte som jobber med pasienter med alvorlig immunsvikt

Pasienter med alvorlig immunsvikt er særlig utsatt for alvorlig forløp av covid-19 infeksjon. Dette gjelder følgende pasientgrupper:

· Organtransplanterte

· Benmargstransplanterte de siste 2 årene

· Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt

· Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse

· Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

· Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling

· Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak

· Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

På arbeidsplasser med pasientgrupper som listet over, må arbeidsgiver treffe særlig risikoreduserende tiltak ovenfor ikke fullvaksinert helsepersonell. Her vil det ikke være tilstrekkelig å innføre tiltak som jevnlig testing og bruk av munnbind. Ansatte som jobber med en eller flere av disse pasientgruppene bør sterkt oppfordres til vaksinasjon. Hvis ikke den ansatte vil eller kan vaksineres bør omplassering vurderes.

Avslutningsvis:

Arbeidsgiver og ansatt sammen lager en plan for den jevnlige testingen og for de situasjonene der ansatt bør bruke munnbind.

Med hilsen

 Anu Nilsen                                                       Kjell Magne Johnsen

Kommunalsjef for helse og omsorg                  Kommuneoverlege