Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Innsyn i Tana kommune

Tana kommune registrerer post og legger ut postlister i henhold til bestemmelsene i offentlighetsloven med forskrift og arkivloven med forskrift. I postjournalen er det også tilgang til både inngående og utgående dokumenter som er offentlige. Hver dag oppdateres postjournale, men av hensyn til kvalitetssikring går det 4 dager fra en dokument/sak er journalført til den publiseres på internett. Les om publisering av saksdokumenter og retten til innsyn i saker og dokumenter på Internett

eInnsyn i Tana kommune
Vi har etablert en ny innsynsløsning som skal gjøre det enklere å få innsyn i dokumenter og i møtedokumenter, innkallinger og protokoller. 

Klikk på linken for å gå til eInnsyn – Postjournal Tana kommune 

Innkallinger/protokoller finner du her 

Møteinnkallinger og protokoller fra før 01.10.2014 vil ligge under menypunktetene møteinnkallinger og møteprotokoller

Kommunens postjournal

Kommunens inngående og utgående post registreres daglig i henhold til regler i forskrift om offentlige arkiver av 11.12.1998 (arkivforskriften). Inngående post i kommunens sentrale post/saksbehandlingssystem fordeles til saksbehandlere som har ansvar for den videre oppfølging og behandling av saken.

Postjournalen er offentlig. I de tilfeller det ikke er mulig å registrere et dokument  uten å røpe opplysninger som er undergitt lovhjemlet taushetsplikt vil slike opplysninger være utelatt, jfr. arkivforskriften § 2-7, 3. ledd.

Unntak fra regelen om offentlighet gjelder i forhold til enkelte sakstyper, bl.a. barnevernsaker og saker etter lov om sosiale tjenester. Dette fremgår av forskrift til offentlighetsloven pkt. VI.

Hvordan dokument gjøres kjent

De fleste dokumenter legges direkte ut på postlista slik at alle kan åpne dem for innsyn.  Noen dokumenter har innhold som bør unntas og slike dokument må det bes om innsyn i, ved å sende en henvendelse til postmottak@tana.kommune.no

Hovedregel om offentlighet:

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Dette følger av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 3.

Hvis det er opplysninger i et enkelte dokument som i medhold av lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet, jfr. offentleglova § 12.

Også en rekke andre dokumenter kan unntas fra offentlighet etter nærmere bestemmelser i offentleglova kap 3, og Forskrift til offentleglova av 17.10.2008.

Dokumenter unntatt i hht offentlighetsloven eller forvaltningslovens § 13 er det ikke mulig å be om innsyn i.    Unntak for innsyn etter § 26 5. ledd gjelder dokument som inneholder fødselsnummer eller tilsvarende.  Slike dokument kan det bes om innsyn i, da vil fødselsdato o.l. være fjernet. 
Dokumenter unntatt etter andre paragrafer kan det gis innsyn i, dette vurderes etter henvendelse i hvert enkelt tilfelle.

Mer informasjon