Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Innspill til arealplanen Boftsa - Langnes-området

Fredag 19. mai 2017 holdt Algasvarre bygdelag, Rustefjelbma og Boftsa bygdelag sammen med Tana kommune et åpent folkemøte om ny eller endret arealbruk i Boftsa-Langens-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel.

Generelt

Det ønske vurdert en ny plassering av bru i Nedre-Tana.

 

Boligbygging

Det er ønskelig med en liberal holdning til spredt boligbygging hvor en fortetter eksisterene areal. Spredt boligbygging foretrekkes fremfor boligfelt.

Det må tas hensyn til landbruk.

Grunneiere skal i prinsippet kunne fritt fradele til boligformål, men må ta hensyn til næringsinteressene i området.

Det er viktig å skille områder for fritidsboliger og boliger. Boliger har større betydning for samfunnet enn fritidsboliger.

 

Fritidsboligbygging

Det er ønskelig å få vurdert følgende områder for fritidsboliger:

-Området ved Gullholmen

-Leirbakken

-Langnessvingen.

-Smalfjordområdet

-Når det gjelder fradeling til fritidsboligformål, må det tas hensyn til næringsinteressene i området.

 

Folkehelse, idrett- og friluftsformål

Viktige friluftsområder:

- Langnes, Langnessvingen, Kalbaknes, Slalombakken, Rasjok "eventyrstien", løypene (skiløyper, turløyper, lysløyper).

-Ferdselsregler bør fastsettes. Løyper bør skiltes, også skiløypene.

-Avsatte atkomstveier må fortsatt sikre.

Nye tiltak:

-Skuterløype til/fra Esso.

-Bru over bekk ved Leirbakken (skuter).

 

Naturområder, kulturmiljø og landskap

-Kalbaknes og Gavesluft bør ivaretas og sikres.

 

Andre tiltak

- Utedo og søppelboks på rasteplasser for bobiler (eksempelvis "Urabakken")