Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune ber om høringsinnspill innen 19. mars 2020

Retten til og forvaltningen av grunn og naturressurser innenfor Tana kommunes grenser

Kommunestyret vurderer å sende krav på vegne av innbyggerne i Tana til Finnmarkskommisjonen om retten til naturressursene innenfor kommunens geografiske område. Kommunestyret har sendt saken ut på 3 ukers høring med frist den 19. mars 2020. Høringsuttalser vil bli vurdert i formannskapets møte den 26 mars. Kommunestyret vil behandle saken på nytt den 16. april 2020.
Innspill sendes postmottak@tana.kommune.no innen 19. mars 2020

2020-02-21 Les mer...

Høringsforslag - Forskrift om farvannsavgift - Tana kommune

Ny lov om havner og farvann trådte i kraft 1. januar 2020 og erstattet den gamle fra 2009.
I lov av 2009 brukte man betegnelsen anløpsavgift som gav grunnlag for den avgiften vi har pålagt rederiene som anløper havner i vår kommune.
I hht den nye loven om havner og farvann skal kommunene utarbeide nye forskrifter som henføres til den nye loven og ny forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift (farvannsavgiftsforskriften).
Tana kommune sender ut til høring forslag til ny Forskrift om farvannsavgift – Tana kommune.
Høringsfrist er satt til 31.03.2020
Høringsinnspill sendes til Tana kommune, rådhusveien 24, 9845 Tana.

2020-02-10 Les mer...

Detaljregulering for Holmfjell arena er sendt på høring

Tana formannskap vedtok i sitt møte den 31.10.2019, sak 79/2019, å sende planforslag til Detaljregulering for Holmfjell Arena på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn.

2019-11-01 Les mer...

Plan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana er sendt på høring

Forslag til reguleringsplan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana, Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru, er sendt på høring, og lagt ut til offentlig ettersyn fram til 20.september 2019. Planforslaget vil sikre råstoff-tilgang for drift ved Elkem Tana de neste 50 årene. Konsekvensutredningene viser at det er reindriftsnæringa som blir sterkest berørt, men planen får også følger for landskapet og bruken av friluftsområder i Austertana.


2019-10-02 Les mer...

Presentasjon av forslag til ny kommuneplanens arealdel

Onsdag 26.06.2019 kl. 19:00 på rådhuset

2019-06-20 Les mer...
Kartskisse som viser planområdet

Detaljregulering for Tanabru sentrum: Nytt varsel om planoppstart

Formannskapet i Tana vedtok i sitt møte 29.11.2018 å varsle regulering av Tanabru sentrum. Hensikten med reguleringen er å sikre nye utbyggingsområder for sentrumsformål, bl.a. kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur (Joddu), et nett av gang-/ sykkelveier, formålsendringer innenfor allerede regulerte områder, samt areal for snødeponi. Hjemmelen for varselet er gitt i plan- og bygningsloven § 12-8. Merknader til planarbeidet i oppstartsfasen, må sendes Tana kommune innen 20.februar 2019.

2019-01-10 Les mer...

Leirpollen transformatorstasjon - høring av endringssøknad

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt endringssøknad fra Varanger Kraftnett AS for oppgradering av Leirpollen transformatorstasjon. NVE ønsker synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere ev. negative virkninger. Uttalelser må sendes NVE innen 03.10.2018.

2018-09-14 Les mer
Nytt bilde_200x133

Reguleringsplan for nytt, stort boligområde ved Tanabru er på høring: Čorroguolbba boligområde

Tana formannskap vedtok i sitt møte 12.04.2018 å sende forslag til Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde på høring, og legge planen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gir rom for 28 eneboligtomter og 36 tomter for flermannsboliger. I tillegg er det satt av areal til framtidig gravlund. Det blir åpent møte om planforslaget torsdag 3.mai 2018. Høringsfristen er 30.mai 2018.

2018-04-18 Les mer...