Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for småbåthavna i Austertana er vedtatt

Utklipp pkart

Kommunestyret i Tana vedtok i sitt møte 27.10.2022 Detaljregulering for småbåthavna i Austertana. Klagefristen er 21.11.2022. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av småbåthavn, båtopptrekk, veg og parkeringsplass. Planen har også som intensjon å ivareta det rike kulturmiljøet med flere automatisk freda kulturminner og slåttemark på kommunens eiendom, ved bruk av båndleggingssoner og hensynssoner.

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Klagen sendes Tana kommune, 9845 TANA eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 21.11.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.