Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for området ved Maskevarreveien og ny Tana bru barnehage: Høring og offentlig ettersyn

Forslag til Detaljregulering for området ved Maskevarreveien og ny Tana bru barnehage sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med vedtaket i Tana formannskap sak 4/2021 den 28.01.2021. Formålet med planen er å legge til rette for offentlig bebyggelse med ny barnehage inkl. adkomst og parkering, samt sikre bruk av off. friområde med lekeareal til allmenn bruk samt gang- og sykkelvei. Plandokumentene finnes nederst på siden.

Plankart2.PNG

Høringsuttalelser sendes Tana kommune, v/ Utviklingsavdelingen, 9845 TANA, eller pr e-post til postmottak@tana.kommune.no, innen 16.mars 2021.