Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Åpent pukkellaksseminar i Tana bru 17. januar 2023

I forbindelse med planlegging og utredning av pukkellaksuttak arrangerer Miljødirektoratet i samarbeid med Tana kommune, Nasjonalt villakssenter i Tana, Tana Vannområde og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) et åpent møte og seminar på Miljøbygget 17. januar 2023 kl.10.00 - 15.00. Lokalbefolkningen og myndigheter på finsk side inviteres også. Tolking tilbys til og fra samisk og finsk.

Tanavassdraget representerer på grunn av sitt store produksjonspotensial for atlantisk laks, størrelse og vannføring en spesiell utfordring når det gjelder kontroll og utfisking av pukkellaks. Sterkt reduserte bestander av atlantisk laks medfører en ekstra utfordring. Laksefisket ble stansa i 2021 og 2022 pga. sterkt reduserte laksebestander og manglende høstbart overskudd. Det er også dårlige prognoser for innsig av atlantisk laks i 2023.

De siste oddetallsårene har pukkellaks gått opp i Tana i stadig økende antall. Norge og Finland har hatt en noe ulik tilnærming til hvordan pukkellaksen skal håndteres. I Tanaavtalen (den felles bilaterale avtalen om fisket i Tanavassdraget) har heter det at det skal iverksettes nødvendige tiltak for å beskytte fiskebestandene mot fremmede arter. I 2022 ble Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) tilført midler for å gjennomføre et pilotprosjekt ved Seidaholmen, like nedstrøms Tana bru. Oppvandrende fisk ble ved hjelp av ledegjerder av plaststikker ledet inn mot en åpning av elva og overvåket/talt med hjelp av video.

I tråd med nasjonal strategi er det planer om å gjøre forsøk på å ta ut mest mulig pukkellaks i Tana i 2023. I det forberedende arbeidet i prosjektet kommer det opp en rekke spørsmål som vi må vurdere. Dette omfatter blant annet oppvandring og nedvandring av atlantisk laks forbi et ledegjerde/sperre.

Program for seminaret kommer.