Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ohcanáigemearit iešguđet eanadoallodoarjagiidda

Lahkonišgoahtá buvttadandoarjja ohcanáigemearri (PT), regionála eanadoalu birasdoarjja (RMP) ja guohtoneatnamiid doaibmadoarjja (OBB). Lea ain geavakeahtes doarjagat guohtoneatnamiid doaibmadoarjagis ja SMIL-doarjagat.

PT ja RMP lea ohcanáigemearri golggotmánu 15.b., gos lea vejolaččat rievdadit ohcanáigemeari gitta golggotmánu 29.beaivái. Jus ohcamuša buktojuvvo áigodagas golggotmánu 15.-29.b. gessojuvvo  1000 ru. juohke maŋŋonan beaivvi  ovddas. Ohcamušat mat bohtet golggotmánu 29.b. maŋŋá hilgojuvvojit.

Ohcamušat registrerejuvvojit digitálalaččat  Altinn bokte.

 

 

Jus ležžet gažaldagat váldde oktavuođa eanadoalloráđđeaddiin Ingvild Munz, ingvild.munz@tana.kommune.no, 464 00 261 dahje eanadoalloráđđeaddiin Abdelaziz Mohammed, abdelaziz.mohammed@tana.kommune.no, 464 00 262.

RMP

Regionála birasdoarjagiid váras lea ohcanáigemearri 15.09.2022. Regionála birasdoarjja lea doarjjan iešguđet birasdoarjagiidda mii lea olggobealde dábálaš doaimma. Ovdamearka doaimmaide leat muhkkegilvimat cirgguhanbohcci bokte, guođoheapmi dahje láddjen mávssolaš eanadoalloguovllus, kulturmuittuid dikšun dahje birasráđđeaddimis. Oassin doaimmain leat várrejuvvon ráddjejuvvon geográfalaš guovlluide dahje dain leat sierra eavttut. Buot doaimmat dahje ohcan eavttut iešguđet doaimmaide gávdnojit dáin siidduin på nettsiden til Statsforvalteren.

FUOM – dán jagi lea maŋiduvvon šibitdoallu muhkkegilvin giđđat dahje šaddoáigodagas, šibitdoalu baikkaid gilvin dahje muhkiid cirgguheapmi mas lea jođánis eanaluvvan. Áigemearri dán jagi lea ahte buot muhkiid gilvin galgá dáhpáhuvvat ovdal borgemánu 22.b. 

 

OBS – det er i år utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen, nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel og spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding. Fristen i år er at all gjødsla det søkes tilskudd til spredning av skal være spredt innen 22. august. 

PT

Søknaden for produksjonstilskudd del 2 åpner 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober. Så lenge søknaden er levert før 15. oktober kan den endres frem til 29. oktober uten at det trekkes fra tilskuddet. Frem til 10. januar kan det etterregistreres avløserutgifter etter 15. oktober og dyr sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober.

I PT del 2 skal både husdyr- og grovfôrproduksjon oppgis. For grovfôrproduksjonen må arealene det skal søkes om være registrert som fulldyrket/overflatedyrket/innmarksbeite i NIBIO Gårdskart, gi beskjed snarest til landbruksrådgiverne i kommunen om det er areal som skal oppdateres.

OBB

Tilskudd til organisert beitebruk/drift av beitelag har søknadsfrist 15. november.  Dette tilskuddet er knyttet til direkte driftskostnader for beitelag. For investeringer knyttet til utmarksbeite, se Tiltak i beiteområder.

Tiltak i beiteområder

Tilskudd til tiltak i beiteområder kan brukes til ulike investeringstiltak med mål om «å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.». Det kan for eksempel gis tilskudd til innkjøp av nofenceklaver eller ulike radiobjeller, sperregjerder og ferister, gjeterhytter og lignende. Flere eksempler på mulige tiltak er listet opp i rundskriv fra Landbruksdirektoratet.

Det er fortsatt penger igjen fra tildelingen i 2022, og søknader blir behandlet forløpende.

 

SMIL

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket kan brukes til investeringstiltak for å «fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.». Hvilke tiltak som er prioritert til SMIL-midler og mer info om ordningen står i Tana kommunes tiltaksstrategi for SMIL-midler.

Det er fortsatt penger igjen fra tildelingen i 2022, og søknader blir behandlet fortløpende.