Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Søknad om ettergivelse av barnehagebetaling for foreldre/foresatte som er permittert

Kommunestyret har vedtatt at  foreldre/foresatte som er blitt permiterte kan søke Tana kommune om ettergivelse av barnehagebetaling fra dato for  gjenåpning 20.april 2020.  Det kreves dokumentasjon på permittering, dette får hos NAV.

Søknaden sendes Tana kommune, rådhusveien 24, 9845 Tana. Søknaden merkes kommunalsjef for oppvekst

 

 

2020-09-09 Les mer....

Botjenesten i Tana kommune trenger vikarer.

Botjenesten gir døgnkontinuerlig bo- og tjenestetilbud til voksne brukere med psykiske lidelser og/eller psykisk utviklingshemming. I tillegg yter avdelingen avlastningstjenester til hjemmeboende, barn/ungdom/voksne med tilsvarende behov. Brukerne våre bor i egne leiligheter og vi yter tjenestene i deres hjem. 

Ta kontakt med virksomhetsleder Viktoria Nilsen på tlf. 46400331, mail: viktoria.nilsen@tana.kommune.no eller

assisterende virksomhetsleder Sonja Kristine Guttorm på tlf. 46400332, mail: sonja.kristine.guttorm@tana.kommune.no»

2020-09-01 Loga eambbo.....

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage for barnehageår 2020/2021

I dag skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin, og fra 1. august 2020 har alle 2-,3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Søknadsfrist for reduksjon i foreldrebetalingen fra og med 1.september 2020 og ut barnehageåret 2020/2021 er 20. september 2020. Etter det gis det ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra den måneden søknaden mottas av Tana kommune. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for et år, det må derfor søkes om reduksjon for hvert barnehageår.

2020-08-27 Les mer....
Plankart - Farled leirpollen

Detaljregulering for farleden inn til Leirpollen i Tana: Offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 5-2 legger Kystverket ut forslag til Detaljregulering av farleden til Leirpollen i Tana til offentlig ettersyn.

Høringsfrist er satt til 14. august 2020.

2020-06-05 Les mer....

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Søknadsfrist 20. mai 2020

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier.

2020-04-22 Les mer...

Stipendordning for legestudenter

Tana kommune lyser ut stipend for legestudenter.

2019-03-14 Les mer..

Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter.

Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner. Tilhørighet til en nasjonal minoritet tar utgangspunkt i personers egen oppfatning av om de tilhører minoriteten. Personer som har flyttet til Norge i nyere tid, og deres etterkommere, regnes som hovedregel ikke å tilhøre en nasjonal minoritet.

Formålet med prosjektstøtte til nasjonale minoriteter er å bidra til:

  • Formidling av kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppen 
  • Til å styrke minoritetenes språk
  • Identitetsskapende arbeid for barn og unge
  • Til dokumentasjon av diskriminering
  • Holdningsskapende arbeid
  • Selvhjelpsvirksomhet
  • Samarbeid mellom de nasjonale minoritetene

Les meir om ordningen, her finner du også søknadsskjema.

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/prosjekttilskudd-nasjonale-minoriteter

 

2019-01-04 Les mer...