Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vil du bli meddommer for perioden 2021-2024?

Vil du bli meddommer? Du kan melde din interesse for å være meddommer for perioden 2021-2024. Kommunen oppfordrer også allmenheten til å forslå kandidater til valget. Kommunestyret skal senest i juni velg meddommere og skjønnsmedlemmer for neste periode. For å kunne forberede valgene ber vi om tilbakemelding og forslag på kandidater innen 17. april.
 

Hva slags oppgaver har en meddommer? 
Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. Vervet som meddommer i Indre-Finnmark tingrett, Hålogaland lagmannsrett eller Jordskifteretten innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. 
 

Hvem kan bli meddommer? 
Lovverket (domstolloven) stiller krav til hvem som kan velges til meddommere. Noen av disse kravene er at:
 
du er folkeregistrert i Tana kommune 
du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
du snakker og forstår norsk 
du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
 
utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn 
utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen 
det er også regler for utelukkelse til valg på grunn av stilling og vandel.

 

Hvordan bli meddommer? 
Hvis du ønsker å være meddommer i perioden 2021-2024 kan du melde din interesse ved trykke på dette skjemaet

Du kan også melde din interesse eller forslå andre kandidater til e-post: postmottak@tana.kommune.no eller ringe 46400200.

For de som vil være meddommere behøver vi følgende opplysninger: 

  • Fornavn, (evt mellomnavn), etternavn
  • Folkeregistrert adresse
  • Fødselsnummer
  • Mobilnr. og e-post
  • Yrke og stilling   (f.eks. Agronom og Bonde)
  • Ønsker å velges til: ____________________

Meddommer for inneværende periode vil få en SMS fra kommune i løpet av mars der vi ber om tilbakemelding om du vil/ikke vil fortsette som meddommer. Saksbehandler for valg av meddommere er Frode Gundersen, mobil 46400305, epost: fg@tana.kommune.no For Tana kommune skal det oppnevnes følgende:

Indre-Finnmark tingrett:       40 meddommere (20 kvinner og 20 menn)
Hålogaland lagmannsrett:    2 lagrettemedlemmer/meddommere (1 kvinne og 1 mann)
Finnmark Jordskifterett:       4 jordskiftemeddommere (2 kvinner og 2 menn)
Indre-Finnmark domssogn   Tana kommune skal foreslår flere skjønnsmedlemmer   
   

Personer kan velges enten til lagmannsretten eller til tingretten, men ikke begge steder. De som velges enten til tingretten eller lagmannsretten kan imidlertid velges til jordskifteretten eller foreslås som skjønnsmedlem.

For de som ønsker å være jordskiftemeddommer eller skjønnsmedlem innebærer det befaringer i skog og mark, og de som velges må derfor normalt ha god helse og kunne ta seg fram i terreng.:
Jordskifteretten: vil ha meddommere som er særlig kyndig i eller har kompetanse i ett eller flere av følgende tema landbruk, taksering av fast eiendom, reindrift.
Skjønnmedlemmer: vil ha medlemmer som er særlig kyndig i eller har kompetanse om naturbruk, primærnæringer, verdivurderinger av eiendommer/rettigheter.

For alle utvalgene er det en stor fordel å ha digital kompetanse.

Dersom det ikke er nok meddommere som melder sin interesse, vil navn foreslås tilfeldig slik at det er tilstrekkelig mange av hvert kjønn til den foreslåtte listen. Etter det er kontrollert at kriterier i domstolloven er oppfylt og vandelsattest er innhentet, legges det ut liste over foreslåtte kandidater på rådhuset for offentlig ettersyn. Kommunestyret i Tana vil foreta valget senest i juni 2020. Det gis deretter skriftlig beskjed på om du er valgt til vervet som meddommer.