Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vedtak om midlertidig motorferdselforbud i Lebesby og Tana kommuner

Reinbeitedistrikt 13 Ifjordfjellet anmodet den 17. februar om motorferdselforbud i Lebesby og Tana kommuner. Vi har mottatt supplerende informasjon den 28. februar om hvor distriktet planlegger å oppholde seg, hvilke løyper som berører disse områdene og beskrivelse av behov.
Lebesby og Tana kommuner har avgitt uttalelse i saken.

Utdrag fra kart vedtak 06

Her er vedtaket i sin helhet Vedtak om midlertidig motorferdselforbud i Lebesby og Tana kommuner.pdf

Fylkesmannens vedtak
Fylkesmannen har fattet følgende vedtak:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark innfører midlertidig motorferdselforbud i hele snøskuterløype 13, 15 og 8 i Lebesby kommune, samt i løype 2A fra Gurtejávri og løype 3C fra Látnajávri i Tana kommune (se vedlagt kart). I tillegg inndras alle dispensasjoner gitt etter disse løypestrekningene midlertidig.
Motorferdselforbudet trer i kraft 11. mars 2020 og varer inntil videre.
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.
Motorferdsel etter direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 omfattes ikke av forbudet.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 9 første led.
***
Vedtak om motorferdselforbud etter nasjonal forskrift § 9 kan ikke påklages.
Merknad
Reinbeitedistrikt 13 skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over, slik at forbudet kan oppheves uten unødvendig opphold.